Księgowość

Moduł w systemie Comarch ERP XL, która daje nie tylko możliwość skrupulatnego prowadzenia ewidencji zdarzeń gospodarczych, ale również zapewnia analizę działalności firmy dzięki wszystkim informacjom finansowo – księgowym. Najważniejszym atutem jest praca w systemie ZAWSZE AKTUALNYM i dostosowanym do obowiązujących przepisów.

FINANSE

Kadra zarządzająca ma pełny dostęp do aktualnych informacji dotyczących kondycji finansowej firmy, rzeczywistych źródeł uzyskiwanych przychodów, ponoszonych kosztów czy stanu bieżących należności i zobowiązań. Funkcja ta daje odpowiedzi dotyczące przepływu środków pieniężnych w firmie, harmonogramów płatności, zysków, kosztów i inwestycji.

Możliwości Comarch ERP XL w zakresie finansów:

 • operacje kasowe i bankowe. W systemie jest prowadzona pełna ewidencja wpłat i wypłat kasowych i bankowych, rejestracja wyciągów, tworzenie raportów. Operacje mogą być prowadzone zarówno w polskiej jak i obcej walucie;
 • raportowanie. Dostęp do informacji dotyczących należności i zobowiązań kontrahentów;
 • generowanie upomnień. Automatyczne wysyłanie informacji o zbliżających się terminach płatności lub ich przekroczeniu i naliczonych odsetkach;
 • wielowalutowość. Możliwość pobierania aktualnych kursów walut oraz naliczania różnić kursowych;
 • tworzenie sprawozdań. Generowanie dokumentów dotyczącychdziałalności finansowej przedsiębiorstwa.

KSIĘGOWOŚĆ

Możliwości Comarch ERP XL w zakresie księgowości:

 • gwarancja zgodności z prawem. System działa zgodnie z aktualnymi przepisami Ustawy o Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej;
 • konta księgowe. System umożliwia budowę wielopoziomowego planu kont w zależności od oczekiwań użytkownika;
 • łatwość codziennej pracy. W systemie pracownik księgowości szybko i sprawnie może odszukać każdy potrzebny dokument;
 • szeroki zakres kontroli księgowości. Generowanie raportów dających możliwość analizy należności i zobowiązań;
 • dzienniki księgowe. Wszystkie dekrety księgowe wprowadzane w program są zapisywane w dziennikach księgowych;
 • automatyczne księgowanie. W oparciu o dokumenty źródłowe program umożliwia automatyczną rejestracje wydarzeń na kontach księgowych;
 • wielowalutowość. Platforma umożliwia dokonywanie księgowań w różnych walutach, a w nas następstwie generuje dokumenty wynikających z tego działania różnic;
 • rejestry VAT. Automatyczne określanie i rozliczanie stawki VAT;
 • monitoring kosztów. Ewidencja planu kosztowego w oparciu o konta zespołu 4, 5 lub wykorzystując zarówno „czwórki” jak i „piątki;
 • kontrola poprawności. System informuje, gdy dekret zbiorczy nie bilansuje się.