Nowy Jednolity Plik Kontrolny JPK_V7 – ważne zmiany

Zmiany w przepisach JPK

  • Od kwietnia 2020 dużych podatników VAT, a pozostałych od lipca 2020 obowiązywać zacznie nowy jednolity plik kontrolny, tak zwany JPK_V7 (dawniejsza nazwa robocza to JPK_VDEK), a w momencie wejścia w życie tej nowej struktury deklaracje VAT-7 i VAT-7K zostaną wycofane.

JPK_V7 będzie zawierał zatem komplet informacji, m.in.:

  • dotyczących transakcji VAT zakupu i sprzedaży;
  • niezbędnych do ustalenia zobowiązania podatkowego lub kwoty do zwrotu podatku VAT.

Co ciekawe – powstaną dwie odmiany JPK_V7: miesięczna JPK_V7(M) oraz kwartalna JPK_V7(K), tym samym zachowana została logika znana dotychczas z deklaracji VAT.

Projekt nowej struktury jednolitego pliku kontrolnego JPK_V7 został oparty na zawartości pliku JPK_VAT – będzie obejmował dodatkowe pola dostępne w obecnych deklaracjach podatkowych jak informacje na temat wysokości nadwyżki podatku naliczonego do zwrotu czy dane o kwotach do przeniesienia na miesiąc kolejny.

Jak jest teraz?

Obecnie czynny podatnik VAT wysyła do Urzędu Skarbowego obowiązkowo deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, a ponadto pliki kontrolne JPK_VAT. Nawet przedsiębiorcy rozliczający podatek VAT kwartalnie są obarczeni obowiązkiem przesłanie JPK_VAT co miesiąc.

Dodatkowo składane pliki należy uzupełniać zależenie od sytuacji o załączniki, takie jak VAT-ZD czy VAT-ZZ.

Nowa struktura JPK_V7 – co się zmieni? Czy na korzyść?

Idea wprowadzenia JPK_V7 jest prosta: ma to być pojedynczy plik, który zawrze w sobie wszystkie konieczne informacje – dane z rejestrów VAT i z dotychczasowych deklaracji rozliczeniowych. Nowelizacja struktury JPK korzystnie wpłynie na obowiązki przedsiębiorcy względem Urzędu Skarbowego i ułatwi rozliczenia podatkowe.

Projekt nowej struktury zakłada, że JPK_V7 zastąpi deklaracje:

  • VAT – 7
  • VAT – 7K
  • VAT – ZK
  • VAT – ZZ
  • VAT – ZD
  • być może deklarację VAT-12

Jednolity plik kontrolny JPK_V7 będzie podstawą do rozliczeń podatków VAT. Usprawni też proces weryfikowania danych i rozpoznawania nieprawidłowości. Dane znajdujące się w rejestrze VAT będą docierać do organów podatkowych z jednego źródła. Przedsiębiorcy docenią z pewnością uproszczenie formalności i idącą z nim w parze oszczędność czasu. Fiskus będzie mógł sprawniej weryfikować informacje, szybciej reagować na ewentualne błędy, co może nawet obniżyć częstotliwość kontroli skarbowych. Przesłane dane będą analizowane i weryfikowane sprawniej, niż dotychczas, co może przyspieszyć zwrot podatku a do tego może zredukować koszty prowadzenia analizy informacji podatkowych.

JPK V_7 w Comarch ERP już wkrótce

Obecnie, w systemach Comarch ERP w ramach jednolitych plików kontrolnych można generować takie struktury plików jak: JPK_VAT, JPK_FA, JPK_KR, JPK_MAG czy JPK_WB. Oczywiście to JPK_VAT jest najczęściej wykorzystywaną strukturą przez naszych Klientów więc naturalne jest, iż naszym priorytetem jest aby systemy Comarch ERP były dostosowane do pracy z nowymi strukturami JPK_V7(M) oraz JPK_V7(K). Jesteśmy na etapie projektowania tych zmian.

Planowane udostępnienie Klientom tych zmian w naszych systemach to pierwszy kwartał 2020 roku.

JPK – obowiązkowy dla każdej firmy

Od stycznia 2018 roku obowiazują nowe zasady kontroli podatkowej. Przepisy nakładają na przedsiębiorców obowiązek przekazywania organom kontroli skarbowej szczegółowych danych podatkowych. Informacje te muszą być generowane i przesyłane w wersji elektronicznej – w ściśle określonym schemacie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) – w formie pliku XML.

Wiąże się to z koniecznością używania oprogramowania księgowego które wygeneruje plik JPK i prześle do systemów fiskusa.

Struktury JPK

Jednolity Plik Kontrolny składa się z siedmiu struktur, z których każdą możemy wygenerować za pomocą naszego systemu ERP:

JPK_VAT
Ewidencja sprzedaży i zakupu VAT. Czyli dla każdej faktury numer dokumentu, nazwa kontrahenta oraz wartość transakcji w rozbiciu na poszczególne kategorie podatkowe. Składany co miesiąc przez wszystkie strony obrotu gospodarczego pozwoli na szybkie przeprowadzenie kontroli krzyżowych oraz wykrycie niezgodności między rejestrami VAT a deklaracją VAT-7.

JPK_FA
Ewidencja faktur sprzedaży, jest właściwie rozszerzeniem JPK_VAT. Plik składany jest na żądanie i stanowi pełne odzwierciedlenie faktur VAT w danym okresie. Zawiera zatem pozycje towarowe każdej faktury oraz szereg informacji o samej transakcji. Przykładowo dla faktury korygującej przedstawiana jest przyczyna korekty, a dla sprzedaży towarów zwolnionych z podatku VAT – przyczyna zwolnienia.

JPK_MAG
Ewidencja magazynowa, obrazuje ruchy na magazynie, czyli wartość przyjęć i wydań, w rozbiciu na poszczególne transakcje oraz pozycje magazynowe. Jeśli z tym ruchem była powiązana faktura VAT, to jej numer również znajdziemy w tej strukturze.

JPK_KR
Obrazuje zapisy na księgach rachunkowych. Skoro już wiemy, że taka transakcja została zawarta, to możemy sprawdzić, czy została ona poprawnie ujęta w księgach rachunkowych. Kontroler może zatem oprócz sprawdzania VAT skontrolować również podatek dochodowy.

JPK_WB
To w zasadzie nasz wyciąg bankowy. Wszystkie transakcje na rachunku bankowym – nazwa kontrahenta, wartość i tytuł przelewu.

JPK_PKPiR
Dotyczy mniejszych podatników, którzy korzystają z podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

JPK_EWP
To ewidencja przychodów dla podatników rozliczających się ryczałtem.

Sankcje za niezłożenie JPK?

Jednolity Plik Kontrolny ma charakter informacji podatkowej. W konsekwencji, jego niezłożenie może skutkować dla podatnika nałożeniem kary porządkowej lub powstaniem odpowiedzialności karno-skarbowej. Rodzaj i wysokość sankcji pieniężnych nałożonych na podatnika nieskładającego JPK uzależniony jest od tego, czy obowiązek przekazania pliku wynika z żądania organów podatkowych (wysuniętego np. w trakcie kontroli podatkowej na podstawie art. 193a Ordynacji podatkowej) czy też bezpośrednio z przepisów prawa (art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej). Z tą ostatnią sytuacją mamy do czynienia w przypadku raportowania co miesiąc, bez wezwania, struktury JPK_VAT. 

Zwracamy Państwa uwagę, że warunkiem koniecznym przypisania podatnikowi odpowiedzialności na gruncie przepisów Kodeksu karnego skarbowego (KKS) jest wykazanie umyślności działania podatnika. W konsekwencji, jeżeli przekazanie organom podatkowym JPK na żądanie lub przesłanie JPK_VAT jest niemożliwe z przyczyn od podatnika niezależnych (np. brak możliwości przesłania JPK_VAT ze względu na awarię serwerów Ministerstwa Finansów), to na podatnika nie może zostać nałożona kara grzywny.

Po więcej informacji zapraszamy

ERP Seriwis

34 322 56 56

sekretariat@erpserwis.net