Comarch ERP Optima Nowości i zmiany w wersji 2021.4.1 w obszarze ogólnym i module Kasa/bank

Producent oprogramowania firma Comarch w swojej najnowszej wersji programu ERP Optima wprowadził kilka nowości i zmian w obszarze ogólnym i module Kasa/bank.

Nowości

1. JPK_EWP(2). Umożliwiono przygotowanie i wysłanie pliku JPK_EWP(2) zawierającego zapisy z Ewidencji ryczałtowej, obowiązującego za okresy od 01.01.2021. Nowa wersja pliku uwzględnia stawki ryczałtu 15% oraz 12,5%. Pliki JPK_EWP sporządzane za okresy wcześniejsze, będą tworzone w pierwszej wersji pliku – JPK_EWP(1), która zamiast dwóch wymienionych stawek uwzględnia zapisy Ewidencji ryczałtowej ze stawką 20%.

2. Ułatwienia konfiguracji IWD. Ułatwiono konfigurację i uruchomienie wymiany danych z Klientem przy wykorzystaniu Internetowej Wymiany Dokumentów (IWD).
W menu Kasa/Bank oraz Rejestry VAT dodana została sekcja Wymiana danych:

Umożliwia ona uruchomienie funkcji dostępnych dotąd wyłącznie w menu Narzędzia/ Praca rozproszona.

Umożliwia ona uruchomienie funkcji dostępnych dotąd wyłącznie w menu Narzędzia/ Praca rozproszona.

Zawiera ona pozycje:

 • Wyślij dane – po rozwinięciu dostępne są opcje:
  • Wyślij dane dotąd nieeksportowane i zmienione
  • Wyślij wszystkie dane

Po kliknięciu wysyłane są dane zgodnie z wybraną opcją. Ich zakres zależy od programu używanego przez Klienta który ma je odebrać. W przypadku Comarch ERP XT/MBR są to:

 • Kontrahenci,
 • Faktury za usługi księgowe,
 • Płatności do deklaracji

W przypadku Comarch ERP Optima są to wszystkie dane możliwe do zaznaczenia w menu Narzędzia/ Praca rozproszona/ Eksport.

 • Odbierz dane – po rozwinięciu dostępne są opcje:
  • Odbierz tylko nowe dane
  • Odbierz nowe i zmienione dane

Po kliknięciu odbierane są dane zgodnie z wybraną opcją. Importowane są wszystkie dane możliwe do zaznaczenia w menu Narzędzia/ Praca rozproszona/ Import (wszystkie słowniki i wszystkie rodzaje dokumentów).

 • Historia wymiany – po kliknięciu otwierane jest okno zawierające informacje dotychczas dostępne na oknie Skrzynka IWD w menu Narzędzia. Okno zawiera zakładki Wysłane i Odebrane:

Jeżeli w Konfiguracji Programu/ Ogólne/ Internetowa Wymiana Dokumentów nie jest zaznaczony parametr Aktywuj wymianę danych przez serwer Comarch, wówczas po kliknięciu w którąś z opcji w sekcji Wymiana danych pojawia się komunikat:
Aby wymieniać dane z Klientem przez Internet utwórz konto w portalu iKsiegowosc24.pl, a następnie aktywuj wymianę w Konfiguracja -> Program -> Ogólne -> Internetowa Wymiana Dokumentów. Czy chcesz teraz przejść do konfiguracji?
Po kliknięciu opcji Tak otwierane jest okno w Konfiguracji, gdzie operator może włączyć wymianę danych przez serwer Comarch.

Ustawienia w Konfiguracji Programu/ Ogólne/ Internetowa Wymiana Dokumentów zostały podzielone na 2 zakładki:

 • Konfiguracja – zawierająca ustawienia dotyczące biura rachunkowego lub oddziału oraz datę ważności certyfikatu
 • Klienci – tabela z listą baz Klientów. Oprócz dotychczas dostępnych kolumn dodana została kolumna Aplikacja, która może przyjmować wartości: brak, XT/MBR lub Optima.

Zmiany

1. JPK_V7 – numer dokumentu dla dokumentów wewnętrznych. Zmieniony został sposób przekazywania do pliku JPK_V7 numeru dokumentu dla dokumentów wewnętrznych. W przypadku transakcji importowych do pliku JPK przenoszony powinien być numer dokumentu celnego zamiast numeru dokumentu źródłowego zakupu. Podczas generowania pojedynczych dokumentów wewnętrznych w Rejestrze VAT program domyślnie proponuje jako numery dokumentów wewnętrznych numer dokumentu pierwotnego. W przypadku transakcji importu Użytkownik powinien wpisać numer dokumentu celnego. Podczas zmiany proponowanego numeru dokumentu pojawia się informacja: Uwaga! Do pliku JPK_V7 utworzone dokumenty wewnętrzne zostaną przeniesione z numerem dokumentu wskazanym w tym polu. Nie będą pobierane numery dokumentów źródłowych.

Po uzupełnieniu odpowiedniego numeru, dokumenty wewnętrzne wprowadzone od wersji Comarch ERP Optima 2021.4.1, w pliku JPK_V7 w polu DowodZakupu / DowodSprzedazy są wykazywane z numerem własnym z dokumentu wewnętrznego. Wyjątkiem są dokumenty wewnętrzne przeniesione z modułu Handel i zbiorcze dokumenty wewnętrzne tworzone w Rejestrach VAT, które przenoszone są do pliku JPK_V7 z numerem dokumentu źródłowego.

2. JPK_V7 – zapisy korekcyjne do VAT-ZD. Zapisy korekcyjne do VAT-ZD są generowane w Rejestrze VAT z datą ostatniego dnia miesiąca, którego VAT-ZD dotyczy. Do pliku JPK_V7 są one przenoszone z datami pobranymi z dokumentów źródłowych.

Podczas generowania zapisów korekcyjnych z poziomu zawiadomienia VAT-ZD pojawia się dodatkowa informacja: Uwaga! W pliku JPK_V7 za okres od października 2020 dla zapisów korekcyjnych zostaną uwzględnione faktyczne daty dokumentów.

Dla dokumentów sprzedaży do pliku JPK_V7 przenoszona jest data wystawienia oraz data sprzedaży (jeśli różni się od daty wystawienia).

Dla dokumentów zakupu do pliku JPK_V7 przenoszona jest data wystawienia oraz data wpływu (jeśli jest różna od wystawienia).

W przypadku dokumentów nie będących zapisami korekcyjnymi pochodzącymi z VAT-ZD, a dodawanych ręcznie ze wskazanym atrybutem VAT-ZD ZAKUP NIEZAPŁ / VAT-ZD ZAKUP ZAPŁAC., do pliku JPK_V7 przenoszone są daty wpisane na tych dokumentach.

3. JPK_V7 – marża ujemna. Umożliwiono rozpoznawanie czy dany dokument jest rozliczeniem marży ujemnej czy korektą faktury marży dla stawki np. 0%.

W przypadku dokumentu rozliczenia marży, jeżeli podczas generowania tego dokumentu podana zostanie ujemna kwota marży, zamiast domyślnie podpowiadanej dodatniej (czyli na dokumencie rozliczenia marży będzie dodatnia kwota w stawce NP):

 • suma wartości netto i VAT na dokumencie rozliczenia będzie równa 0,
 • dokument źródłowy będzie miał dodatnią kwotę w stawce NP,
 • wówczas taki dokument oznaczany jest na potrzeby pliku JPK_V7 jako marża ujemna. Dokument taki nie jest wykazywany w części deklaracyjnej pliku JPK_V7 (wyłącznie w części ewidencyjnej) i nie pojawia się w Rejestrze VAT na zakładce Do VAT/JPK_V7.

Każdy inny dokument dodany ręcznie, który nie będzie rozliczeniem marży, nawet jeżeli będzie posiadał pozycje w stawce NP i ujemną pozycję z zerową kwotą VAT, będzie traktowany jako korekta dokumentu pierwotnego, a nie rozliczenie marzy ujemnej.

Podczas aktualizacji z wcześniejszych wersji programu, jeżeli w bazie będą znajdowały się dokumenty rozliczenia marży z dodatnią kwotą w stawce NP i zerową kwotą VAT dla stawki opodatkowanej, zostaną one oznaczone jako rozliczenie marży ujemnej.

4. JPK_V7 – kontrahenci z Irlandii Północnej. W przypadku transakcji z kontrahentami z Irlandii Północnej, kod XI w przedrostku kraju w numerze NIP dla dokumentów wykazywanych w części ewidencyjnej pliku JPK_V7 zamieniany jest na kod GB.

5. Pliki JPK. Pozycja Pliki JPK, umożliwiająca sporządzenie pozostałych plików JPK na żądanie Urzędu Skarbowego, dostępna jest w menu JPK bez względu na to, czy w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Deklaracje zaznaczony jest parametr JPK_V7. Zaznaczenie wspomnianego parametru ma wpływ wyłącznie na widoczność pozycji Pliki JPK_V7.

6. Korekta JPK_VAT. W przypadku korekty poprzednio obowiązującego pliku JPK_VAT, adres e-mail podatnika pobierany jest z Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ VAT, AKC-WW, CUK, a jeżeli tam nie jest uzupełniony, wówczas z Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Pieczątka firmy. Nie jest pobierany z deklaracji VAT-7 sporządzonej za ten okres.