Księgowość w systemie ERP

Księgowość i system ERP w firmie

Księgowość w systemie Comarch ERP Optima

KSIĘGOWOŚĆ – system obsługuje wszystkie formy prowadzenia księgowości j jest zawsze zgodny z obowiązującymi przepisami, co daje gwarancję profesjonalizmu, bezpieczeństwa i odpowiedzialności za podejmowane działania.

Comarch_ERP-Optima

kpirCOMARCH ERP OPTIMA KSIĘGA PODATKOWA

W każdej firmie działania księgowe są bardzo istotną kwestią, która powinna być usystematyzowana.

Funkcje oprogramowania do księgowania

Pełny profesjonalizm księgowości zapewni moduł Comarch ERP Optima Księga Podatkowa, w który Książka Przychodów i Rozchodów umożliwia wprowadzanie zapisów, rejestr VAT i ewidencję ryczałtową oraz dodatkowo pozwala na prowadzenie ewidencji pomocniczych tj. ewidencja wynagrodzeń, spis z natury czy rozliczenie ewidencji przebiegu pojazdu. Wszystkie te funkcje w dalszej kolejności umożliwiają przygotowanie i wydrukowanie deklaracji podatkowych, takich jak VAT-7, VAT-7K, VAT-7D i VAT-UE oraz przygotowanie zaliczek na PIT-36, PIT-36L i PIT-4R. To jednak nie są wszystkie funkcje jakimi dysponuje moduł, daje on również możliwość księgowania do bufora, segregowania danych z wielu działalności na jedną zaliczkę, przesyłanie deklaracji VAT-7 w formie elektronicznej, a wszystko to zgodnie z Rozporządzeniem w Sprawie Prowadzenia Książki Przychodów i Rozchodów.

księga handlowaCOMARCH OPTIMA KSIĘGA HANDLOWA

Pełną księgowość kontową wspomaga praca na module Comarch ERP Optima Księga Handlowa, która daje możliwość stworzenia wielopoziomowego planu kont, księgowania o jednego do wielu dzienników cząstkowych oraz tworzenie okresów obrachunkowych. Funkcje modułu jednak na tym się nie kończą, bardzo korzystna dla działania firmy jest automatyzacja księgowania wszystkich dokumentów i deklaracji przy wykorzystaniu pewnych schematów, możliwość wygenerowania zestawień obrotów i sald za wybrany okres oraz tworzenie zestawień księgowych tj.: bilans firmy, rachunek zysków i strat, przepływ środków pieniężnych, itd. Praca w module jest łatwa i przyjemna, ponieważ wszelkie informacje i niezbędne narzędzia pracownik może bez problemu odszukać i wykorzystać. Program działa zawsze z aktualnymi przepisami prawnymi, co wyklucza pomyłki i daje poczucie bezpieczeństwa, automatyzacja działań prowadzi do oszczędności czasu, a funkcja planowania księgowania kwot na poszczególnych kontach zapewnia pełny profesjonalizm i minimalizuje ryzyko popełnienia błędu.

COMARCH OPTIMA KSIĘGA HANDLOWA PLUS

Dodatek do powyższego modułu zapewnia możliwość zakładania kont walutowych, księgowania schematami na konta, analizę dekretów obrotów i sald zarówno w walucie systemowej jak i obcej oraz generowanie przeszacowania walut.

ewidencja środków trwałychCOMARCH ERP OPTIMA ŚRODKI TRWAŁE

Moduł dotyczący Środków Trwałych jest ściśle zintegrowany z całym systemem, a wszelkie informacje są wykorzystywane w module Księga Handlowa i Książka Podatkowa, w których księgowane są koszty z amortyzacją środków trwałych. Comarch ERP Optima Środki Trwałe automatycznie nalicza odpisy amortyzacyjne dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, generuje plany amortyzacji dla wybranych okresów obrachunkowych, prowadzi ewidencję wyposażenia, przypisuje osoby odpowiedzialne za poszczególne środki trwałe oraz ewidencjonuje środki będące w budowie.

Księgowość w systemie Comarch ERP XL

Moduł w systemie Comarch ERP XL, która daje nie tylko możliwość skrupulatnego prowadzenia ewidencji zdarzeń gospodarczych, ale również zapewnia analizę działalności firmy dzięki wszystkim informacjom finansowo – księgowym. Najważniejszym atutem jest praca w systemie ZAWSZE AKTUALNYM i dostosowanym do obowiązujących przepisów.

FINANSE

Kadra zarządzająca ma pełny dostęp do aktualnych informacji dotyczących kondycji finansowej firmy, rzeczywistych źródeł uzyskiwanych przychodów, ponoszonych kosztów czy stanu bieżących należności i zobowiązań. Funkcja ta daje odpowiedzi dotyczące przepływu środków pieniężnych w firmie, harmonogramów płatności, zysków, kosztów i inwestycji.

Funkcje programu do księgowania w systemie ERP  

Możliwości Comarch ERP XL w zakresie finansów:

 • operacje kasowe i bankowe. W systemie jest prowadzona pełna ewidencja wpłat i wypłat kasowych i bankowych, rejestracja wyciągów, tworzenie raportów. Operacje mogą być prowadzone zarówno w polskiej jak i obcej walucie;
 • raportowanie. Dostęp do informacji dotyczących należności i zobowiązań kontrahentów;
 • generowanie upomnień. Automatyczne wysyłanie informacji o zbliżających się terminach płatności lub ich przekroczeniu i naliczonych odsetkach;
 • wielowalutowość. Możliwość pobierania aktualnych kursów walut oraz naliczania różnić kursowych;
 • tworzenie sprawozdań. Generowanie dokumentów dotyczących działalności finansowej przedsiębiorstwa.

Korzyści z programu do księgowania w systemie ERP

Możliwości Comarch ERP XL w zakresie księgowości:

 • gwarancja zgodności z prawem. System działa zgodnie z aktualnymi przepisami Ustawy o Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej;
 • konta księgowe. System umożliwia budowę wielopoziomowego planu kont w zależności od oczekiwań użytkownika;
 • łatwość codziennej pracy. W systemie pracownik księgowości szybko i sprawnie może odszukać każdy potrzebny dokument;
 • szeroki zakres kontroli księgowości. Generowanie raportów dających możliwość analizy należności i zobowiązań;
 • dzienniki księgowe. Wszystkie dekrety księgowe wprowadzane w program są zapisywane w dziennikach księgowych;
 • automatyczne księgowanie. W oparciu o dokumenty źródłowe program umożliwia automatyczną rejestracje wydarzeń na kontach księgowych;
 • wielowalutowość. Platforma umożliwia dokonywanie księgowań w różnych walutach, a w nas następstwie generuje dokumenty wynikających z tego działania różnic;
 • rejestry VAT. Automatyczne określanie i rozliczanie stawki VAT;
 • monitoring kosztów. Ewidencja planu kosztowego w oparciu o konta zespołu 4, 5 lub wykorzystując zarówno „czwórki” jak i „piątki;
 • kontrola poprawności. System informuje, gdy dekret zbiorczy nie bilansuje się.

ERP Serwis wdraża systemy ERP w wielu miastach.

Zapytaj o wdrożenie

Zobacz także: