Algorytmy zarządzania magazynem

Algorytm zarządzania magazynem umożliwia rozmieszczenie towaru w odpowiedniej lokalizacji magazynu, z uwzględnieniem wielkości, nośności oraz zdefiniowanych zakazów/nakazów dla przyjmowanego towaru. Rozmieszczenie to jest proponowane przez aplikację, jednak może zostać zmienione przez operatora. Sprawowana jest przy tym kontrola, która nie pozwoli przyjąć do danej lokalizacji towaru o wielkości bądź nośności przekraczającej parametry dla niej zdefiniowane oraz zakazy, nakazy dla składowanych grup i pojedynczych towarów. Algorytm zarządzania położeniem dotyczy nie tylko towaru przyjmowanego, ale również wydawanego z magazynu.

Podczas przyjęcia towaru (dokumentem AWD) system zaproponuje rozmieszczenie towaru w odpowiednich lokalizacjach, według algorytmu optymalizującego. Użytkownik może ręcznie rozmieszczać towar, wskazując odpowiednie lokalizacje. Umieszczenie towaru w danej lokalizacji jest możliwe, jeśli ma ona odpowiednie wymiary, objętość i nośność. Podobnie przy wydaniu/przesunięciu towaru (dokumentem ZWM/MP) system zaproponuje pobranie/wydanie towarów z odpowiednich lokalizacji. Użytkownik może jednak w drodze wyboru wskazać inne lokalizacje.

Wyszukiwania położeń dla przyjęć/wydań/przesunięć dotyczy najniższych szczebli struktury magazynu (miejsca, położenia, bramy, pola odkładcze – instancje bez obiektów niżej).

Konfiguracja algorytmów zarzadzania magazynów dostępna jest po kliknięciu w ikonę

Po wyborze tej opcji wyświetlone zostaną parametry magazynu.

Konfigurację algorytmów optymalizujących należy wykonać dla każdego magazynu. Nie ma możliwości dostosowania ustawień jednocześnie dla wszystkich magazynów dostępnych w aplikacji Comarch WMS Zarzadzanie.

W algorytmach zarządzania należy zdefiniować ustawienia obowiązujące podczas realizacji poszczególnych dyspozycji: przyjęć, wydań oraz przesunięć. Możliwe do wyboru opcje to:

PRZYJĘCIA:

Preferuj:

 • Wolne – jako położenie wskazywane magazynierowi ustawia się położenie spełniające zakładane parametry (nośności, zakazów itd.), ale puste, bez zasobów,
 • Częściowo wolne – jako położenie wskazywane magazynierowi ustawia się położenie spełniające zakładane parametry (nośności, zakazów itd.), ale zawierające już zasoby,
 • Położenie domyślne – położenie sugerowane w pierwszej kolejności magazynierowi podczas procesu przyjęcia towaru. Wygenerowana instancja struktury magazynu ma wyłączone zarządzanie położeniami lub nie ma ograniczeń dot. wymiarów i nośności,
 • Położenie poprzedniej partii zasobu – podczas przyjmowania towaru aplikacja pokieruje operatora do położenia, na którym w danym momencie znajdują się zasoby tego samego towaru co przyjmowany; jeżeli zasoby towaru zastały rozlokowane na kilku położeniach, wskazane zostanie położenie ostatnio przyjętej na magazyn partii tego zasobu.

Poziom:

 • Dolny – preferuj położenia z poziomu dolnego,
 • Górny – preferuj położenia z poziomu górnego.
 • Wypełnianie położeń do maksimum – gdy wszystkie położenia magazynowe są w dużym stopniu wypełnione i podczas przyjmowania towaru nie istnieje w danym momencie taka lokalizacja, aby dana partia zmieściła się na niej w całości, wówczas zostanie ona rozlokowana na dwóch lub więcej położeniach, tak aby zostały one maksymalnie wypełnione.
 • Położenie według najbliższej składowanej partii zasobu – wybór tej opcji w obrębie wybranego magazynu, pozwoli w pierwszej kolejności na składowanie zasobów o podobnej partii towaru w tych samych rejonach magazynu (jeżeli jest dostępne miejsce na magazynie). Odległość wyznaczana jest w sposób względny, oznacza to, że weryfikowana jest wartość parametru Ścieżki kompletacji dla położenia o podobnej partii zasobu dla pozycji na dokumencie AWD, a następnie wyszukiwane jest położenie wolne najbliżej zlokalizowane, sprawdzane również na podstawie wartości parametru. Ścieżka kompletacji została opisana poniżej.
 • Magazyn nadwyżkowy –  umożliwia wskazanie magazynu na jaki trafiać ma nadwyżka towaru pochodząca z dokumentu magazynowego.

WYDANIA:

Metoda pobrania:

 • FIFO – ang. First In First Out – w pierwszej kolejności proponowane jest magazynierowi położenie, na którym znajdują się zasoby najwcześniej przyjęte na magazyn,
 • FEFO – ang. First Expired First Out – w pierwszej kolejności proponowane jest magazynierowi położenie z zasobami, na którym data ważności kończy się w pierwszej kolejności. Metoda stosowana najczęściej w przemyśle spożywczym,
 • LIFO – ang. Last In First Out – w pierwszej kolejności proponowane jest magazynierowi położenie, na którym znajdują się zasoby najpóźniej przyjęte na magazyn,

Preferuj:

 • Niepełne jednostki logistyczne – przy wyszukiwaniu położenia skąd magazynier ma wydać dany towar, brana jest pod uwagę metoda pobierania zasobów oraz położenie spełniające zakładane parametry (ilości, wagi, partii itd.) i zawierające niepełną paletę danego towaru (napoczętą, rozpakowaną),
 • Pełne jednostki logistyczne – przy wyszukiwaniu położenia skąd magazynier ma wydać dany towar, brana jest pod uwagę metoda pobierania zasobów oraz położenie spełniające zakładane parametry (ilości, wagi, partii itd.) i zawierające pełną paletę danego towaru. Parametr ten ma na celu osiągnięcie, że jedną pozycję możemy szybko zrealizować jedną pełną paletą,
 • Położenie domyślne – użytkownik może wskazać położenie, które jako pierwsze ma być brane przy wyszukiwaniu towaru, zasobów do wydania. Wygenerowana instancja struktury magazynu ma wyłączone zarządzanie położeniami lub nie ma ograniczeń dot. wymiarów i nośności,

Poziom:

 • Dolny – preferuj położenia z poziomu dolnego,
 • Górny – preferuj położenia z poziomu górnego.

PRZESUNIĘCIA:

Preferu:

 • Niepełne jednostki logistyczne – jako położenie wskazywane magazynierowi ustawia się położenie spełniające zakładane parametry (nośności, zakazów itd.) ale zawierające niepełną paletę (napoczętą, rozpakowaną) danego towaru,
 • Pełne jednostki logistyczne – jako położenie wskazywane magazynierowi ustawia się położenie spełniające zakładane parametry (nośności, zakazów itd.), ale zawierające pełną paletę danego towaru,

Położenie domyślne:

 • Kod położenia źródłowego – domyślna wartość: położenie domyślne dla Przyjęć. Wygenerowana instancja struktury magazynu ma wyłączone zarządzanie położeniami lub nie ma ograniczeń dot. wymiarów i nośności,
 • Kod położenia docelowego – domyślna wartość: położenie domyślne dla Wydań. Wygenerowana instancja struktury magazynu ma wyłączone zarządzanie położeniami lub nie ma ograniczeń dot. wymiarów i nośności,

Poziom:

 • Dolny – preferuj położenia z poziomu dolnego,
 • Górny – preferuj położenia z poziomu górnego.