Zmiany funkcjonalne w wersji ERP Optima 2022.1.1 w związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu.

Dostosowano program do zmian wynikających z wprowadzenia Polskiego Ładu. Zmiany obowiązują od 1.01.2022 roku.

Zmiana kwoty wolnej i progu podatkowego. Wprowadzono zmiany w naliczaniu zaliczki podatku w wypłatach mających ustawiony miesiąc deklaracji 1/2022 i późniejszy. Od 1.01.2022 podwyższeniu ulegnie kwota stanowiąca górną granicę pierwszego progu podatkowego z kwoty 85 528 zł do 120 000 zł. Po zmianie, do podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej 120 000 zł stosowana będzie stawka podatku w wysokości 17%. Dopiero do nadwyżki ponad tę kwotę podatek będzie obliczany według stawki 32%.  W przypadku przekroczenia przez pracownika pierwszego progu podatkowego nadal będzie odliczana ulga podatkowa. W związku z podwyższeniem kwoty wolnej do 30 000 zł zmianie ulegnie ulga podatkowa. Od nowego roku będzie wynosić ona rocznie 5100 zł i miesięcznie 425 zł.  Oznacza to, że w wynagrodzeniach naliczanych z datą wypłaty od 1.01.2022 r. przy obliczaniu miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy będzie stosowana ulga podatkowa w wysokości 425 zł.

Zwolnienia z PIT.  Polski Ład wprowadza od 1.01.2022 roku zwolnienie z podatku dla przychód do kwoty 85528 zł dla kolejnych grup pracowników. Są to:

  • Osoby, które ukończyły 60 lat w przypadku kobiet oraz 65 lat w przypadku mężczyzn, które pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego nie wystąpiły o emeryturę tylko pracują dalej i podlegają z tego tytułu ubezpieczeniu społecznemu,
  • Osoby wychowujące co najmniej czworo dzieci,
  • Osoby, które przeniosły miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Powyżej wymienione osoby mogą skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania w przypadku złożenia odpowiedniego wniosku pracodawcy. W programie będzie należało wybrać odpowiednie zwolnienie z PIT.

Naliczanie ulgi dla pracowników tzw. ulga dla klasy średniej. W związku z wprowadzeniem od 1.01.2022 r. nowej ulgi dla pracowników etatowych tzw. ulgi dla klasy średniej wprowadzono odpowiednie zmiany w wyliczaniu wynagrodzeń. Ulga dla klasy średniej będzie naliczana automatycznie dla wypłat wypłacanych od 1.01.2022 roku za miesiące, w których pracownik etatowy uzyskał przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy w wysokości wynoszącej od 5 701 zł do 11 141 zł.

Pracownik może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o niepomniejszanie dochodu o kwotę ulgi. W programie udostępniono wydruk Wniosek o niestosowanie ulgi dla pracowników. Wydruk jest dostępny z poziomu otwartego formularza pracownika [Podgląd wydruku lub Wydruk danych/ Wydruki kadrowe].

Po otrzymaniu wniosku o niestosowanie ulgi dla pracowników w programie należało będzie zaznaczyć odpowiedni parametr.

Naliczanie składki zdrowotnej dla pracowników. Od 1.01.2022 roku zaliczka podatku nie będzie pomniejszana o składkę zdrowotną odliczoną w wysokość 7,75% podstawy. Od wypłat wypłacanych od 01.01. 2022 r. naliczona zaliczka po zaokrągleniu do pełnych złotych będzie stanowiła zaliczkę podatku do urzędu skarbowego. W związku z tą zmianą w programie składka zdrowotna odliczona, w tym także składka zdrowotna odliczona od przychodu zwolnionego oraz składka zdrowotna od netto nie będzie już naliczana. Na formularzu wypłaty naliczonej od 1.01.2022 na zakładce [3.Podatki]  nie będą wykazywane pozycje ‘Składka na ubezpieczenie zdrowotne (odliczona)’ oraz ‘w tym składka od przychodu zwolnionego’ natomiast na zakładce [Ubezpieczenie] ‘Zdrowotna (odl.)’ oraz  ‘Zdrowotna (od netto)’. Pole ‘Składka na ubezpieczenie Zdrowotne (pobrana)’ zmieniło nazwę na ‘Składka na ubezpieczenie zdrowotne’.