Biała księga w Comarch ERP Optima 2020

W związku z wprowadzeniem w programie Comarch ERP Optima funkcjonalności weryfikacji numerów rachunków bankowych, w przypadku:

 • dokumentu w rejestrze VAT zakupu,
 • korekty dokumentu w rejestrze VAT sprzedaży,
 • dokumentu w ewidencji dodatkowej kosztów,
 • korekty dokumentu w ewidencji dodatkowej przychodów
 • faktur Zakupu,
 • korekt do Faktur Zakupu,
 • korekt do Faktur Sprzedaży
 • umożliwiono automatyczne sprawdzenie, czy wskazany numer rachunku bankowego znajduje się w Wykazie podatników VAT Ministerstwa Finansów. Weryfikacja dotyczy wyłącznie dokumentów dla których:
 • łączna kwota brutto dokumentu (również w przypadku wielu płatności czy pozycji dokumentu) jest większa niż 15 000 PLN; w przypadku dokumentów w walucie obcej sprawdzana jest wartość po przeliczeniu na PLN wg kursu wskazanego na dokumencie (dla dokumentów w rejestrze VAT jest to kurs do VAT),
 • na dokumencie, na pierwszej zakładce jest wybrana forma płatności powiązana z rejestrem bankowym,
 • NIP płatnika jest polskim numerem NIP.

Weryfikacja numerów rachunków bankowych

W przypadku dokumentu w rejestrze VAT zakupu oraz dokumentu w ewidencji dodatkowej kosztów sprawdzany jest numer rachunku wybrany na formularzu dokumentu. W przypadku korekty dokumentu w rejestrze VAT sprzedaży oraz korekty dokumentu w ewidencji dodatkowej przychodów weryfikowany jest numer rachunku wskazany jako domyślny na karcie płatnika wybranego na dokumencie. Po dokonaniu weryfikacji na dokumencie jest wyświetlana informacja o tym, czy numer rachunku widnieje w Wykazie podatników VAT. Po zmianie numeru rachunku na dokumencie w rejestrze VAT zakupu/ na dokumencie w ewidencji dodatkowej kosztów lub po zmianie płatnika na korekcie dokumentu w rejestrze VAT sprzedaży/ na korekcie dokumentu w ewidencji dodatkowej przychodów weryfikacja następuje ponownie i wyświetlany jest stosowny komunikat. Ponowna weryfikacja ma również miejsce w przypadku zmiany płatnika na fakturach przeniesionych do rejestru VAT z modułu Handel.

Informacja o weryfikacji numeru rachunku bankowego jest wyświetlana tylko na dokumentach podlegających edycji.

Na liście dokumentów w rejestrze VAT zakupu i sprzedaży oraz w ewidencji dodatkowej kosztów i przychodów w menu kontekstowym oraz na przycisku  

dodano operację seryjną Zweryfikuj numery rachunków. Operacja seryjna sprawdza płatności powiązane z danym dokumentem (również dla faktur pochodzących z modułu Handel), a nie weryfikuje numeru rachunku bankowego na dokumencie. Poszczególne płatności mogą być na kwoty mniejsze niż 15 000 PLN, ale dokument źródłowy musi być na łączną kwotę brutto większą niż 15 000 PLN. W pierwszej kolejności następuje sprawdzenie, czy płatność jest związana z rejestrem o typie Konto bankowe, a następnie czy uzupełniono numer rachunku bankowego.

Jeżeli numer rachunku bankowego na płatności znajduje się w Wykazie podatników VAT Ministerstwa Finansów to pojawia się komunikat: [Numer dokumentu] – Weryfikacja na dzień [Data systemowa]. numer rachunku [Numer rachunku] widnieje w Wykazie podatników VAT. Jeżeli numer rachunku bankowego nie znajduje się w Wykazie podatników VAT Ministerstwa Finansów to pojawia się komunikat: [Numer dokumentu] – Weryfikacja na dzień [Data systemowa]. numer rachunku [Numer rachunku] nie widnieje w Wykazie podatników VAT.

Jeżeli dokument nie podlega weryfikacji, tj.:

 • płatność jest na podmiot inny niż kontrahent i/lub:
 • łączna kwota dokumentu jest <= 15 000 PLN i/lub
 • płatność ma typ Przychód

to podczas próby seryjnej weryfikacji pojawia się komunikat: [Numer dokumentu] – Dokument nie spełnia warunków do weryfikacji. 

W przypadku, gdy na karcie płatnika nie uzupełniono numeru rachunku bankowego to podczas próby seryjnej weryfikacji pojawia się komunikat: [Numer dokumentu] – Na płatności nie wskazano numeru rachunku bankowego.

W przypadku, gdy uzupełniony na karcie płatnika numer NIP nie jest polskim numerem NIP to podczas próby seryjnej weryfikacji pojawia się komunikat: [Numer dokumentu] – Na płatności jest niepolski NIP.

W przypadku, gdy na karcie płatnika nie uzupełniono numeru NIP to podczas próby seryjnej weryfikacji pojawia się komunikat: [Numer dokumentu] – błąd weryfikacji numeru rachunku [Numer rachunku]: pusty numer NIP.

Weryfikacja rachunków bankowych odbywa się na dzień bieżący (dotyczy zarówno dokumentu, jak i operacji seryjnej). Wyjątkiem jest sytuacja gdy operacja seryjna weryfikuje płatności o stanie Wysłano/Zrealizowano. W takim przypadku pojawia się komunikat o weryfikacji na dzień kiedy ta płatność była faktycznie weryfikowana/nastąpił przelew.

Każda weryfikacja numeru rachunku bankowego jest zapisywana na karcie kontrahenta. Jeśli w danym dniu numer rachunku był już zweryfikowany to dodając kolejny dokument spełniający warunki do weryfikacji na ten sam numer rachunku, status rachunku pobierany jest z karty kontrahenta.

Zapraszamy do kontaktu

ERP Serwis

34 322 5656

sekretariat@erpserwis.net

zobacz także: