Nowy środek trwały

Aby zarejestrować kartotekę środka trwałego należy otworzyć moduł Księgowość i z sekcji Środki trwałe wybrać Ewidencja środków trwałych.

Aby dodać nową kartę należy kliknąć ikonę zielonego plusa.

Formatka nowej karty zawiera następujące pola:

Lp. – liczba porządkowa nadawana automatycznie przez program w ramach danej grupy

Grupa – grupa do jakiej ma należeć środek trwały, pole do wyboru z listy tworzonej w konfiguracji

KŚT – numer klasyfikacji środków trwałych, pole do wyboru z listy

W budowie – parametr określa czy środek jest kompletny czy w budowie

Nr inwentarzowy – unikalny numer wynikający z numeracji środków trwałych

Kod kreskowy – kod zgodny ze standardem EAN 3 z 9; zostanie wygenerowany automatycznie po naciśnięciu przycisku na podstawie numeru inwentarzowego

Nazwa – nazwa środka trwałego

Kategoria – dodatkowy parametr, pole do wyboru z listy

Osoba odpowiedzialna – wyświetla osobę odpowiedzialną za środek trwały; możliwość uzupełnienia dostępna na zakładce Osoby i miejsce

Miejsce użytkowania – wyświetla miejsce użytkowania danego środka trwałego; możliwość uzupełnienia dostępna na zakładce Osoby i miejsce

Data zakupu – data z jaką został zakupiony środek trwały

Stan środka – określenie stanu środka trwałego; możliwe opcje: w użyciu, zlikwidowany, zbyty

Data likwidacji/zbycia – data z jaką środek trwały został zlikwidowany/zbyty

Dokument – numer dokumentu, na podstawie którego środek trwały jest zlikwidowany lub zbyty

Przyczyna – opis przyczyny likwidacji środka trwałego

Opis – dodatkowy opis środka trwałego

Przykładowe uzupełnienie zakładki Ogólne:

Na zakładce Dokumenty można podpiąć dokumenty z Rejestru VAT, Ewidencji dodatkowej lub ręcznie wpisać numer dokumentu na podstawie którego środek trwały jest wprowadzony.

Przykładowo uzupełniona zakładka:

Na zakładce Amortyzacja można znaleźć wszystkie kwoty związane z wartością środka trwałego, sumaryczną wartością odpisów amortyzacji i metodami amortyzacji. Na zakładce znajdują się następujące pola:

Różna amortyzacja bilansowa i kosztowa – jeśli pole zostanie zaznaczone możliwe będzie rozdzielenie torów amortyzacji oraz wprowadzenie różnych wartości środka od których naliczana będzie amortyzacja. Jeśli pole zostanie zaznaczone wszystkie kwoty będą wyświetlane podwójnie – w wartości podlegającej amortyzacji bilansowej i kosztowej.

Metoda amortyzacji – sposób naliczania odpisów amortyzacyjnych; możliwe są do wyboru:

  • Liniowa – miesięczne odpisy amortyzacji liczone są jako wartość bieżąca środka trwałego pomnożona przez stawkę amortyzacji i współczynnik, następnie podzielona przez 12 miesięcy. W przypadku sezonowości wartość odpisu jest dzielona przez liczbę aktywnych miesięcy
  • Degresywna – miesięczne odpisy generowane są od wartości bieżącej środka trwałego pomniejszonej o umorzenia za okres ubiegły. Wartość jest pomnożona przez stawkę amortyzacji i współczynnik, następnie podzielona przez 12 miesięcy. W przypadku sezonowości wartość odpisu jest dzielona przez liczbę aktywnych miesięcy. W przypadku zrównania kwoty amortyzacji liczonej wg metody liniowej system automatycznie zmieni metodę.
  • Jednorazowa – program dokonuje jednorazowego odpisu w wartości równej wartości bieżącej środka
  • Naturalna – miesięczny odpis amortyzacyjny jest liczony jako wartość bieżąca środka trwałego pomnożona przez stawkę amortyzacji i współczynnik, następnie podzielona przez 12 miesięcy. W przypadku sezonowości wartość odpisu jest dzielona przez liczbę aktywnych miesięcy
  • Nie amortyzować – pole jest zaznaczane dla środków trwałych od których nie jest naliczana amortyzacja

Stawka amortyzacji – stawka, wg której obliczane są odpisy amortyzacyjne

Współczynnik – współczynnik podwyższenia stawki przez który mnożona jest stawka

Środek używany sezonowo – parametr zaznaczany dla środka, który powinien być amortyzowany tylko w wybranych miesiącach roku. Zaznaczenie parametru powoduje aktywację zakładki Sezonowe w której określa się aktywność miesięcy w poszczególnych latach

Zawieszenie amortyzacji – pole zaznaczane w przypadku, gdy czasowo wyłączamy środek trwały z użytkowania lub działalność zostaje zawieszona. Zaznaczenie parametru powoduje aktywację zakładki Zawieszenie amortyzacji, w której określa się zawieszenie w poszczególnych miesiącach/latach

Data rozpoczęcia amortyzacji – data od której generowane będą odpisy amortyzacyjne. Domyślnie system proponuje pierwszy dzień miesiąca po miesiącu przyjęcia

Wartość początkowa – wartość jest równa wartości zakupu lub wytworzenia

Wartość zaktualizowana na pierwszy dzień roku obrotowego – wartość środka na pierwszy dzień danego roku podatkowego z uwzględnieniem zmniejszeń i zwiększeń wartości oraz przeszacowania

Wartość bieżąca brutto – wartość po uwzględnieniu zmniejszeń, zwiększeń i przeszacowania wartości w bieżącym dniu roku obrotowego

Odpisy wykonane na początek roku obrotowego – wartość odpisów amortyzacyjnych wykonanych w poprzednich latach obrotowych

Zaktualizowane odpisy na początek roku obrotowego – wartość odpisów amortyzacyjnych wykonanych w poprzednich latach po przeszacowaniu

Odpisy wykonane w danym roku – wartość odpisów amortyzacyjnych w danym roku obrotowym do bieżącego miesiąca

Wartość bieżąca netto – wartość środka trwałego z uwzględnieniem dokonanych odpisów

Ulga inwestycyjna – wartość ulgi inwestycyjnej, która została już zaliczona w koszty uzyskania przychodu i nie może podlegać amortyzacji kosztowej

Przykładowe uzupełnienie zakładki:

Na zakładce Atrybuty można przypisać dodatkowe oznaczenia dla karty środka trwałego.

Na zakładce Osoby i miejsca można wskazać osoby odpowiedzialne za dany środek trwały oraz miejsca jego użytkowania.

W sekcji Osoby odpowiedzialne nowa osoba dodawana jest za pomocą ikony plusa.

Następnie należy wskazać zakres dat odpowiedzialności oraz wskazać osobę z listy pracowników/wspólników

Lub wprowadzić ręcznie dane osoby:

W sekcji Miejsca użytkowania  nowe miejsce dodawane jest za pomocą ikony plusa.

Następnie należy wskazać zakres dat użytkowania w danym miejscu oraz wskazać miejsce z listy:

Lub wprowadzić ręcznie miejsce: