Comarch ERP XL w wersji 2022.0. Generowanie zleceń serwisowych z poziomu przestoju

W wersji nowej 2022.0 obsłużono opcję automatycznego oraz ręcznego generowania dokumentu zlecenia serwisowego (ZSR) z poziomu przestoju.

Automatyczne generowanie ZSR z poziomu przestoju

W oknie przestoju dodany został parametr, którego zaznaczenie umożliwia automatyczne wygenerowanie dokumentu ZSR podczas zapisywania przestoju.

Wartość parametru Automatyczne generowanie ZSR podczas dodawania przestoju jest ustawiana na podstawie analogicznego parametru, znajdującego się w oknie Edycja struktury firmy, w odpowiednim centrum:

Przy zaznaczonym na przestoju parametrze Automatyczne generowanie ZSR podczas dodawania przestoju, podczas pierwszego zapisywania przestoju, automatycznie generowany będzie dokument ZSR na zasób produkcyjny, dla którego zarejestrowano przestój. Przy kolejnym zapisywaniu przestoju, automatyczne generowanie ZSR już nie nastąpi.

Dokument ZSR, który zostanie wygenerowany automatycznie z przestoju będzie generowany jako niezatwierdzony, w tle i na kontrahenta wskazanego w oknie Edycja struktury firmy, na zakładce [Parametry 2]:

Jeśli kontrahent nie zostanie przypisany w konfiguracji danego centrum, wówczas w tym centrum nie będzie się dało automatycznie generować ZSR podczas zapisywania przestoju.

Dodatkowo, by z poziomu przestoju możliwe było automatyczne wygenerowanie dokumentu ZSR, zasób, którego dotyczy przestój powinien mieć w systemie zdefiniowaną kartę urządzenia serwisowego.

Sprawdzanie, czy dany zasób ma kartę urządzenia, będzie polegało na weryfikacji, czy istnieje karta urządzenia serwisowego, na której wskazano zasób produkcyjny, którego dotyczy przestój. Jeśli takich kart urządzeń będzie w systemie wiele, wówczas na automatycznie generowany dokument ZSR zostanie pobrane urządzenie, którego kartę utworzono najwcześniej.

Jeśli dany zasób nie będzie miał w systemie zdefiniowanej karty urządzenia, wówczas taka karta będzie automatycznie tworzona w tle podczas generowania ZSR z przestoju. Do automatycznego założenia karty urządzenia konieczne jest wskazanie kontrahenta w oknie Edycji struktury firmy, na zakładce [Produkcja2] – zostanie on dodany na nową kartę urządzenia, jako właściciel, oraz dodanie na liście rodzajów urządzeń rodzaju o kodzie identycznym, jak rodzaj zasobu wybrany na karcie danego zasobu:

Jeśli w systemie nie będą zdefiniowane dane, które są wymagane do utworzenia karty urządzenia, wówczas taka karta nie zostanie wygenerowana w tle i nie wygeneruje się też automatycznie dokument ZSR podczas zapisywania przestoju.

Ręczne generowanie ZSR z poziomu przestoju

Z poziomu przestoju można także wygenerować dokument ZSR ręcznie, za pomocą opcji  Generuj ZSR:

Dane na generowany ręcznie dokument ZSR będą pobierane podobnie, jak na automatycznie generowany dokument ZSR, jednak w przypadku, gdy w danym centrum struktury firmy nie zostanie wskazany kontrahent lub nie zostanie znaleziona/wygenerowana karta urządzenia dla zasobu produkcyjnego, dokument ZSR i tak zostanie utworzony (jako pusty- bez urządzenia, lub bez kontrahenta). Okno dokumentu ZSR generowanego ręcznie z przestoju, będzie wyświetlane w trybie do edycji.

Ręczne generowanie ZSR z listy przestojów

Na liście przestojów i awarii udostępniona została opcja ręcznego generowania dokumentu ZSR.

Za pomocą opcji można wygenerować jeden zbiorczy dokument ZSR dla zasobów, dla których dodano zaznaczone na liście przestoje.

Dokument ZSR będzie generowany w trybie do edycji, domyślnie na kontrahenta ustawionego w oknie Edycji struktury firmy, na zakładce [Produkcja 2].

Jeśli dany zasób, dla którego dodano przestój, nie posiada karty urządzenia, będzie okna zakładana w tle, a jeśli nie będzie wystarczających danych by ją stworzyć, nie zostanie założona, a do ZSR nie zostanie dodana pozycja odpowiadająca danemu zasobowi (urządzeniu).

Lista zleceń serwisowych wygenerowanych z poziomu przestoju

W oknie przestoju udostępniono nową zakładkę [ZSR], na której prezentowana jest lista zleceń serwisowych wygenerowanych z poziomu danego przestoju.

Z poziomu nowej zakładki można m. in. dodać nowe ZSR, usunąć lub zmienić istniejące zlecenie, powiązane z danym przestojem. Można także filtrować dokumenty, wygenerowane z poziomu przestoju, za pomocą standardowych filtrów dostępnych na liście.