Nowe schemy JPK_V7M(2), JPK_V7K(2)

W wersji Comarch ERP XL 2022.0 dodano nowe wersje plików JPK_V7M i JPK_V7K. Nowe struktury wchodzą w życie od 01.01.2022 r. co oznacza, że za miesiąc styczeń 2022 rozliczenie podatku VAT powinno mieć miejsce za pomocą plików JPK_V7K w wersji 2, natomiast za grudzień 2021 jeszcze w wersji 1.

Zmiany na liście plików JPK

Za pomocą filtra Wersja można wybrać odpowiednią wersję struktury.

Przy generowaniu JPK z wybranym miesiącem 12.2021 i wersją 2 użytkownik otrzyma stosowny komunikat.

W celu wygenerowania JPK za miesiąc grudzień należy wskazać wersję 1.

Od miesiąca stycznia 2022 należy już wybierać wersję 2

Zmiany w części nagłówkowej – Sekcja Formularz

Zmiany w części nagłówkowej – Sekcja Formularz deklaracji

Zmiany w części deklaracyjnej – Rozliczenie VAT

 • Pole 49a umieszczono nad polem 49. Celem jego dodania było umożliwienie wpisania z ręki pełnej kwoty przysługującej do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym, z tytułu zakupu urządzeń fiskalnych.
 • W polu 49a system pozwala na wprowadzenie kwoty dodatniej, bez względu na to, czy występuje nadwyżka podatku należnego nad naliczonym P_38 – P_48 > 0, czy też nadwyżka podatku naliczonego nad należnym P_48 – P_38 > 0
 • Jeżeli wystąpi nadwyżka podatku należnego nad naliczonym P_38 > P_48, do pola 49 przepisywana jest kwota z pola 49a, do wysokości P_38 – P_48.
 • Jeżeli różnica kwot P_49a i P_49 będzie > 0, różnica zostanie ujęta jest w polu 52.
 • Jeżeli wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym P_38 < P_48, kwota z pola 49a zostanie przepisana do pola 52.
 • Przeliczenie pliku JPK_V7 nie zeruje kwoty w polu 49a.
 • Z uwagi na charakter pola, nie jest ono przekazywane do pliku xml, ma wyłącznie charakter pomocniczy.
 • Pole 49 Kwota wydana na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym pomniejszająca wysokość podatku należnego.
 • Po dodaniu technicznego pola 49a, pole to wypełniane jest następująco:
  • Jeżeli P_38 > P_48 i P_38 – P_48 > P_49a, system przepisuje kwotę z pola 49a
  • Jeżeli P_38 > P_48 i P_38 – P_48 < P_49a, system wprowadza różnicę kwot; P_38 – P_48

Pole 52 Kwota wydana na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym przysługująca do zwrotu w danym okresie rozliczeniowym lub powiększająca wysokość podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.

 • Pole nie podlega edycji
 • W przypadku gdy kwota wykazana w P_48 jest większa lub równa kwocie z P_38 w danym okresie rozliczeniowym lub kwota ulgi z tytułu zakupu urządzeń fiskalnych jest wyższa od nadwyżki podatku należnego nad naliczonym, wówczas w P_52 wykazuje się pozostałą nieodliczoną w P_49 kwotę ulgi z tytułu zakupu kas rejestrujących, przysługującą podatnikowi do zwrotu lub do odliczenia od podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe.
 • W wersji Comarch ERP XL 2021.0.2 użytkownik musiał ręcznie wyliczyć różnicę niepokrytą kwotą podatku VAT należnego. Z uwagi na wprowadzenie technicznego pola P_49a, w wersji Comarch ERP XL 2022.0 wartość pola wyliczana jest automatycznie.
 • Jeżeli P_38 >P_48 to P_49a – P_49
 • Jeżeli P_38 < P_48 to P_49a

Pole 53 Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.

 • Dotychczasowy algorytm nie uwzględniał kwot z pól 49 i 52. Po zmianie:  Jeżeli P_51 > 0 to P_53 = 0, w przeciwnym wypadku, jeżeli (P_48 + P_49 + P_52) – P_38 >= 0 to wyliczenie P_53 = P_48 – P_38 + P_49 + P_52, w przeciwnym wypadku 0.

Sekcja Kwota do zwrotu na rachunek bankowy – z uwagi na zmiany w przepisach, w nowej schemie dodano dwa nowe terminu zwrotu na rachunek rozliczeniowy:

 • 15 dniowy termin zwrotu przewiduje pakiet „Nowy ład”. Za pomocą tego narzędzia rząd będzie promował sprzedaż przy udziale kas fiskalnych on-line, wirtualnych oraz płatności z wykorzystanie instrumentów płatniczych, takich jak karty płatnicze, płatności mobilne, polecenia przelewu.
 • Z kolei podatnikom, którzy będą wystawiali wyłącznie faktury ustrukturyzowane będzie przysługiwał 40 dniowy termin zwrotu podatku VAT.

W sekcji „Kwota do zwrotu na rachunek bankowy” dodano dwa parametry typu radio:

 • 540 W terminie 15 dni
 • 560 W terminie 40 dni

Zmiany w części deklaracyjnej –Informacje dodatkowe

W sekcji dodano dodany nowy parametr o nazwie 660. Art. 109b ust. 4

Zmiany w części ewidencyjnej – sprzedaż

Wg nowej schemy, dla korekt z tyt. „Ulgi na złe długi” należy przekazywać:

 • termin płatności – dla korekt utworzonych na podstawie płatności nierozliczonych
  i przeterminowanych
 • datę zapłaty – dla tzw. korekt powrotnych

Od 1 stycznia 2022 r. określone transakcje eCommerce muszą być cechowane nowymi kodami procedur szczególnych: WSTO_EE lub IED. Kody te zastąpią kod EE. Usunięto kolumnę MPP

Zmiany w części ewidencyjnej – zakup

Na zakładce [Zakup VAT-7] usunięto kolumnę MPP.

Wydruki

Z poziomu plików JPK_V7M(2) i JPK_V7K(2) udostępniono wydruk:

 • UPO
 • części deklaratywnej dla plików JPK_V7M i JPK_V7K w wersji 2

Zmieniono nazwy wydruków udostępnionych z poziomu rejestrów VAT sprzedaż i zakup, zakładki VAT. Dotychczasową nazwę wydruku:

 • „Faktury sprzedaży ujęte wg pól dekl. VAT-7(21)” zmieniono na „Faktury sprzedaży ujęte wg pól dekl. VAT-7(21-22)”.
 • „Faktury zakupu ujęte wg pól dekl. VAT-7(21)” zmieniono na „Faktury zakupu ujęte wg pól dekl. VAT-7(21-22)”.