Personalizacja widoku okien – Optima

Dzięki tej funkcjonalności można dostosować wygląd i działanie okna do indywidualnych potrzeb poszczególnych operatorów. Funkcja umożliwia ukrywanie niewykorzystywanych przez użytkownika pól co pozwala upraszczać formularze, czynić je czytelniejszymi i przyczynia się do szybszego ich wypełniania. Można również ustawić wybrane pola jako widoczne ale niedostępne do edycji – np. pola, które i tak są wypełniane automatycznie i standardowo nie ma potrzeby ich modyfikacji jak liczba porządkowa czy identyfikator księgowy na fakturze w Rejestrach VAT. Jeżeli jednak czasem istnieje potrzeba modyfikacji takich pól – można jedynie ustawić właściwość, która pozwoli na omijanie ich przy poruszaniu się tabulatorem po formularzu.

Jeżeli użytkownik chce mieć pewność, że na każdym dokumencie będzie wypełniona kategoria lub opis – można oznaczyć to pole jako wymagalne. Program nie pozwoli zapisać formularza jeżeli takie pole nie będzie wypełnione.

Do trybu wprowadzania ustawień personalizacji dla aktywnego okna operator z uprawnieniami administratora może się dostać przez wciśnięcie przycisku   znajdującego się w prawym górnym rogu okna głównego programu Comarch ERP Optima, poprzez skrót SHIFT+F9 lub poprzez wybór właściwej opcji obok przycisku dotyczącego personalizacji.

Ikona pojawi się również w prawym górnym rogu okna, które zostało spersonalizowane dla zalogowanego operatora. Dla administratora kliknięcie w tą ikonę powoduje przejście do trybu personalizowania, dla pozostałych operatorów jest to informacja, iż okno to zostało zmodyfikowane przez Administratora systemu.

Po lewej stronie okna personalizacji znajduje się panel narzędziowy, natomiast w prawej jego części pojawia się widok formularza gdzie należy wskazać pola, dla których chcemy zdefiniować ustawienia w panelu narzędziowym. Definiowanie dotyczy tego obszaru (jednego pola, grupy pól, czy całej zakładki), który jest oznaczony w prawym panelu ramką z ‘kłódką’.

Panel narzędziowy znajduje się w lewej części okna personalizacji. Umożliwia określenie warunków dla poszczególnych operatorów, dla zaznaczonych elementów formularza.

 • Opis – umożliwia zdefiniowanie tekstu pojawiającego się w „chmurce” po najechaniu na dany element. Może być wykorzystywane jako podpowiedź dla użytkowników programu, co w danym polu powinno zostać umieszczone. Opis pojawia się również w pasku informacji o statusie, w dolnej części okna programu i jest wspólny dla wszystkich operatorów.
 • Widoczne – domyślnie pola są widoczne na formularzu, po wyłączeniu parametru operator nie będzie widział wybranych pól. Jeżeli panel zawierający inne pola lub np. cała zakładka ma ustawiony brak widoczności, wówczas nie można wprowadzać ustawienia widoczności dla elementów, które zawiera (zostaną one ukryte automatycznie). W przypadku wprowadzenia tego ustawienia dla zakładki znika cała zakładka, nie można jej wybrać za pomocą właściwych klawiszy, nie można również jej wybrać z paska szybkiego dostępu oraz menu Nawigacji Moje Skróty.
 • Aktywne – wyłączając parametr można zablokować dostępność pola dla operatora, element będzie widoczny, ale użytkownik nie będzie miał możliwości edycji tego elementu (jeśli element jest przyciskiem, nie będzie możliwości wciśnięcia go, użycia odpowiadających mu klawiszy bądź wyboru właściwej opcji z menu kontekstowego). Jeżeli panel zawierający inne pola lub np. cała zakładka ma ustawiony brak dostępności, wówczas nie można wprowadzać ustawienia dostępności dla elementów, które zawiera (będą one niedostępne).
 • Wymagane – jeśli zaznaczymy parametr, wówczas uzupełnienie danego pola będzie warunkiem koniecznym dla zapisania formularza. Opcja dotyczy pól, które mogą być edytowane (tekstowe, liczbowe).
 • Wybór kolumn – dotyczy list, dla których możliwy jest wybór kolumn wyświetlanych. Określa czy operator może dodawać / ukrywać kolumny. Jeśli blokada jest założona, operator może widzieć tylko kolumny zdefiniowane dla układu domyślnego.
 • Tabulator – jeżeli wybrany Operator dla danego pola czy przycisku ma wyłączoną opcję Tabulator, to przy przechodzeniu klawiszem <TAB> pomiędzy polami są pomijane wskazane pola/przyciski.
 • Kolumny użytkownika – parametr określający czy dla operatora mają być dostępne do wyboru dodatkowe zdefiniowane kolumny użytkownika. Jeżeli parametr dla operatora będzie odznaczony – wówczas pomimo dodanych nowych kolumn w personalizacji, lista dla tego operatora będzie miała dostępne tylko standardowe kolumny.

Obsługiwane jest zaznaczanie pojedyncze przez kliknięcie myszką w wybrany obszar oraz wielokrotne z przytrzymanym klawiszem CTRL. Aby zaznaczyć całą aktywną zakładkę należy kliknąć w jej nagłówek. Zaznaczenie jest automatycznie usuwane z obszarów, które znajdują się na zakładce, w momencie przejścia na inną zakładkę, wewnątrz dynamicznego panelu, w momencie jego zwijania. Obszary, dla których nie można wprowadzić żadnego ustawienia personalizacji są niezaznaczalne. Dostępność i wartości poszczególnych opcji zależą od tego jakie pola zostały zaznaczone na personalizowanym oknie.

W dolnej części panelu narzędziowego znajdują się opcje odnoszące się do ustawień dla personalizowanego okna dla wszystkich operatorów.

 • Konfiguracja dodatkowych kolumn użytkownika  – zdefiniowanie dodatkowych kolumn na liście (dostępne dla większości okien z listami w programie).
 • Wyczyszczenie ustawień personalizacji okna – przywraca ustawienia domyślne, działa dla zaznaczonych operatorów. Wyjątek stanowi pole opis, które nie jest czyszczone.
 • i (4) Eksport /import ustawień personalizacji okna – eksport/import ustawień poprzez plik XML
 • Zapisz zmiany
 • Anuluj zmiany

W Konfiguracji Programu/Użytkowe/Operatorzy na formularzu operatora znajdują się opcje eksportu oraz importu ustawień operatora, które uwzględniają również ustawienia personalizacji. Dodatkowo dostępna jest opcja  Reset ustawień personalizacji operatora, która przywraca domyślne ustawienia personalizacji.

Tryb personalizacji kolumn umożliwia definiowanie widoczności, dostępności i wymagalności kolumn.

Na liście włączamy tryb personalizacji okna

(ikona w prawym górnym rogu okna). Po prawej stronie klikamy w obszar kolumn, po lewej stronie rozwijamy plus przy właściwym Operatorze i zaznaczamy, które kolumny mają być widoczne.

Opcja Widoczna – oznacza, że kolumna będzie widoczna w bieżącym widoku.

Opcja Dostępna – oznacza, że kolumna będzie widoczna do wyboru dla Operatora. Jeżeli zaznaczono również „Widoczna” będzie widoczna w bieżącym widoku, jeżeli odznaczono „Widoczna” – będzie dostępna w kolumnach ukrytych – użytkownik będzie mógł ją przeciągnąć do bieżącego widoku w razie potrzeby.

Opcja Wymagana – oznacza, że przy dodawaniu pozycji na liście wypełnienie kolumny będzie wymagane.

Po określeniu, która kolumna ma być widoczna, a która nie, odznaczamy parametr Wybór kolumn, co skutkuje tym, iż Operator ustawiając się w nagłówkach kolumn, opcję dostępną pod prawym klawiszem myszy Wybór kolumn, będzie miał wyszarzoną.

Jeśli natomiast damy Operatorowi prawo do częściowej modyfikacji kolumn, to parametr Wybór kolumn należy zaznaczyć, a poza widocznością zwrócić uwagę na dostępność kolumn (Dostępna). Jeśli np. kolumna Brutto będzie niewidoczna, ale dostępna, to Operator po wejściu na listę może ustawiając się w nagłówku kolumn, pod prawym klawiszem wybrać Wybór kolumn i przeciągnąć kolumnę Brutto do nagłówka listy definiując w ten sposób swój indywidualny wygląd okna.

Na rozwijanej liście z dostępnymi kolumnami, dodatkowe kolumny dodane przez użytkownika wraz z przeniesionymi domyślnymi ustawieniami w kolumnach Widoczna i Dostępna są widoczne na końcu listy, dodatkowo pisane kursywą dla łatwego ich odróżnienia od kolumn standardowych.