Comarch ERP Optima 2019.5.1 już dostępna

W najnowszej wersji programu Comarch ERP Optima jedną z najważniejszych wprowadzonych funkcjonalności to obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych.

W module kadrowo-płacowym umożliwiono ewidencję danych dotyczących uczestnictwa pracownika w programie, naliczanie składek PPK oraz generowania płatności dla instytucji finansowej. Dodatkowo z poziomu dedykowanej aplikacji Comarch PPK na podstawie danych zaczytanych z modułu kadrowo-płacowego istnieje możliwość przesyłania do wybranej instytucji finansowej informacji o zgłoszeniu lub rezygnacji pracownika z PPK, deklaracji pracowników dotyczących wysokości składek oraz kwotach pobranych składek z wypłat pracowników w danym miesiącu.

Ewidencja danych dotyczących umowy o zarządzanie PPK

W konfiguracji firmy w części Płace dodano nową gałąź Pracownicze Plany Kapitałowe, w której Użytkownik ma możliwość podania informacji dotyczących wybranej instytucji finansowej, z którą zawarł umowę o zarządzanie PPK. Należy wprowadzić nazwę instytucji finansowej, numer umowy o zarządzanie PPK oraz dane osoby odpowiedzialnej za kontakt. Na formularzu instytucji finansowej na zakładce 2.Płatności można odnotować numer rachunku, na który będą przekazywane wpłaty z tytułu PPK. Użytkownik może także określić wysokość składki dodatkowej na PPK finansowanej przez pracodawcę. Dane w tej gałęzi będą zapisywane w sposób historyczny, co pozwoli Użytkownikowi na ustalenie daty obowiązywania wprowadzonych wartości.

W konfiguracji programu w części Płace, w nowej gałęzi Składki PPK dodano informację o procencie składek podstawowych finansowanych przez pracownika i pracodawcę.

Ewidencja danych dotyczących uczestnictwa pracownika w PPK

Na formularzu danych pracownika, na zakładce 7.PPK/Dodatkowe, dodano sekcję ‘Pracownicze Plany Kapitałowe’, w której Użytkownik może wprowadzić dane dotyczące uczestnictwa pracownika w programie. Jeśli pracownik przystąpił do programu należy odnotować Datę przystąpienia do PPK. Data przystąpienia do PPK jest to data zawarcia w imieniu i na rzecz pracownika przez pracodawcę umowy o prowadzenie PPK. Dla firm zatrudniających co najmniej 250 pracowników, których ustawa obowiązuje od 1 lipca 2019 roku umowę o prowadzenie PPK dla pracowników zatrudnionych w dniu objęcia ustawą umowę o prowadzenie PPK należy zawrzeć najpóźniej do 12 listopada 2019 r. Dla pracowników zatrudnionych po dniu 1 lipca 2019r. umowę należy podpisać najpóźniej do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynie 3-miesięczny okres zatrudnienia w danej firmie. Do okresu zatrudnienia, wlicza się okresy zatrudnienia u danego pracodawcy z poprzednich 12 miesięcy.

Parametry dotyczące uczestnictwa w PPK można ustawić także za pomocą seryjnej zmiany wartości pola, dostępnej w module Płace i Kadry Plus.

Naliczanie składek PPK w wypłacie

Dla pracowników, którzy przystąpili do programu automatycznie w wypłacie będą naliczane składki podstawowe i dodatkowe finansowane przez pracownika i pracodawcę. Składki PPK zostaną naliczone od wynagrodzenia, którego data wypłaty jest późniejsza niż data przystąpienia pracownika do PPK i jednocześnie pracownik nie ma odnotowanej daty rezygnacji z PPK przypadającej w miesiącu wypłaty wynagrodzenia lub wcześniejszym. Dane dotyczące przystąpienia i rezygnacji są sprawdzane w zapisie historycznym aktualnym na ostatni dzień miesiąca zgodnego z miesiącem deklaracji ustawionym na liście płac. Podstawę składek PPK stanowi wynagrodzenie rozumiane jako podstawa składek emerytalno-rentowych bez stosowania ograniczenia 30-krotności. Podstawa PPK będzie zatem równa sumie elementów wypłaty, które mają ustawione naliczanie składek społecznych w konfiguracji. Wynagrodzenie, od którego powinna zostać naliczona wpłata do PPK, nie obejmuje podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński. Składki PPK będą naliczane na listach płac o rodzaju etat, umowa, inna wypłata, zaliczka brutto. Na formularzu wypłaty na zakładce [4.Ubezpieczenie] dodano sekcję Pracownicze Plany Kapitałowe, w której wykazywana jest podstawa składki PPK oraz naliczone składki podstawowe i dodatkowe pracownika oraz pracodawcy. Informacja o podstawie PPK oraz składkach jest wyświetlana także na oknach Zestawienie list płac oraz Zestawienie wypłat pracownika.

Procent składki podstawowej oraz dodatkowej finansowanej przez pracownika przyjmowany do wyliczeń jest pobierany z zapisu historycznego aktualnego na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc deklaracji ustawiony na liście płac. Dodatkowo sprawdzane jest czy data złożenia deklaracji dotyczącej składki podstawowej oraz dodatkowej przypada w miesiącu wcześniejszym niż wypłata wynagrodzenia (miesiąc i rok deklaracji ustawiony na liście płac).

Składka dodatkowa pracodawcy nalicza się zgodnie z ustawieniem procentu w polu Indyw. procent składki dodat. pracodawcy na formularzu pracownika w zapisie aktualnym na ostatni dzień miesiąca zgodnego z miesiącem deklaracji na liście płac. Jeśli pracownik nie ma ustawionego indywidualnego procentu składki dodatkowej wysokość składki dodatkowej pobierana jest z konfiguracji [Konfiguracja/Firma/Płace/Pracownicze Plany Kapitałowe], a jeśli nie ma jej podanej to składka nalicza się w kwocie zero. Składka podstawowa oraz dodatkowa finansowana przez pracodawcę nalicza się w wysokości obowiązującej w miesiącu wypłaty wynagrodzenia.

W wypłacie, w której zostały naliczone składki PPK pracodawcy automatycznie zostanie dodany element Przychód z tytułu PPK na kwotę równą sumie składki podstawowej oraz dodatkowej pracownika.

Użytkownik może zmienić wartość naliczonego elementu Przychód z tytułu PPK poprzez jego usunięcie i ponownie dodanie z listy elementów w wypłacie.

Generowanie płatności dla instytucji finansowej

Po naliczeniu wypłat, Użytkownik będzie miał możliwość naliczenia deklaracji, która wygeneruje płatność dla wskazanej w konfiguracji Instytucji Finansowej. Deklarację można utworzyć z poziomu zakładki Płace i Kadry/Deklaracje PPK . Naliczenie deklaracji spowoduje utworzenie płatności w preliminarzu płatności.

W związku z dodaniem PPK również na innych elementach w programie pojawiły się zmiany. Program został całkowicie przystosowany do nowej funkcjonalności.

Z bardziej szczegółowym opisem PPK oraz z listą innych nowości w wersji mogą zapoznać się Państwo wchodząc w poniższy link:

https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/2019_5/index.php/kategorie/nowosci-i-zmiany-w-wersji-2019-5-1/

 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu:

tel. 34 322 56 56

biuro@erpserwis.net