Dodatkowe koszty w produkcji

Podczas rozliczania produkcji do obiektów produkcyjnych przypisywane są automatycznie koszty w ramach predefiniowanych kategorii kosztów produkcji. Koszty te wynikają ze stawek określonych dla zasobów i stawek na technologii i operacjach oraz z wartości surowców.

Obok tych kosztów możliwe jest przypisywanie innych kosztów, w ramach kategorii definiowanych przez Użytkownika. Źródłem takiego kosztu mogą być dokumenty handlowe, zarejestrowane w Comarch ERP XL, zapisy księgowe, salda konta, składniki listy wynagrodzeń itd.

Definiowanie kosztów użytkownika

Koszty w produkcji przypisywane są do obiektów produkcyjnych w ramach kategorii. Kategorie ewidencjonowane są w oknie: Słownik kategorii (folder: Inne), dostępnym z poziomu modułu: Administrator.

Dla kategorii, na zakładce: Ogólne, definiuje się następujące parametry:

 • Wartość – w polu wprowadza się nazwę kategorii kosztu.
 • Konto – pole służy wskazaniu konta, na które będą księgowane koszty, przypisane do obiektów produkcyjnych w ramach danej kategorii.
 • Lista płac – parametr należy zaznaczyć w przypadku definiowania kategorii, w ramach której będą przypisywane koszty wynikające ze składników listy wynagrodzeń.
 • Edycja kwoty – zaznaczenie parametru umożliwia dokonywanie edycji wysokości kwoty przypisywanej do obiektu produkcyjnego.
 • Uwzględniaj w wartości produktu na PW – przy zaznaczonym parametrze, koszty przypisane do obiektu produkcyjnego w ramach tej kategorii, a następnie rozliczone na produkcie, zostaną uwzględnione w wartości produktu na PW.
 • Edycja źródła kosztu – po zaznaczeniu parametru możliwe będzie wybranie jako źródła kosztu, który zostanie przypisany, obiektu zarejestrowanego w Comarch ERP XL, np. dokumentu handlowego, zapisu księgowego salda konta itd.
 • Aktywna – zaznaczenie parametru zadecyduje o tym, czy można będzie przypisać koszt z tej kategorii do produkcji.
 • Definiowanie źródła kosztu jako SQL – zaznaczenie spowoduje pojawienie się nowej zakładki: SQL-Źródło, na której będzie można zdefiniować zapytanie SQL określające źródło kosztu.
 • Definiowanie klucza jako SQL– zaznaczenie parametru spowoduje pojawienie się nowej zakładki: SQL-Klucz w oknie: Edycja kategorii kosztu, na której będzie można zdefiniować zapytanie SQL, określające klucz rozbicia kosztu.

Dodawanie kosztów do Zlecenia Produkcyjnego

Aby przypisać koszt do obiektu produkcyjnego np. wybranych zleceń produkcyjnych, należy na liście zleceń produkcyjnych zaznaczyć zlecenia, do których zostanie przypisany koszt. Nacisnąć przycisk Przypisywanie kosztu (ikona puzzla). Zostanie otworzone okno: Koszt.

W oknie: Koszt, na zakładce: Ogólne, można wykorzystać następujące pola

 • Kategoria – w polu można wybrać jedną z kategorii kosztów produkcji zdefiniowaną przez Użytkownika w oknie: Kategorie. W ramach wybranej kategorii zostanie przypisany koszt do obiektu produkcyjnego.
 • Źródło – przycisk Źródło, będzie aktywny, jeśli na definicji wybranej kategorii (w słowniku kategorii) został zaznaczony parametr: Edycja źródła kosztu.
 • Wartość – w pole zostanie wprowadzona wartość wynikająca z wybranego obiektu Comarch ERP XL, będącego źródłem kosztu
 • Rozbij według – w polu wybiera się kryterium, według którego zostanie rozbity przypisany koszt.
 • Data przypisania – umożliwia przypisanie do obiektów produkcyjnych i ewidencjonowanie daty przypisania kosztu.
 • Opis – umożliwia dodanie opisu dotyczącego przypisywanego kosztu.