Wprowadzenie rezerwacji magazynowych w WMS w wersji ERP XL 2021.0.2

Od wersji 2021.0.1 producent oprogramowania firma Comarch wprowadził w swoim programie obsługę rezerwacji magazynowych WMS w oparciu o współpracę z Comarch WMS 2021.1

W obecnym mechanizmie współpracy pomiędzy Comarch ERP XL a Comarch WMS udostępniono możliwość rezerwowania zasobów pod realizację wydań magazynowych w obu systemach. Dzięki temu nie będzie sytuacji, w których ten sam zasób został uwzględniony na dokumencie magazynowym w WMS, a jednocześnie został rozchodowany na dokumencie handlowym w XL, bowiem rezerwowanie będzie odbywało się online, niezależnie od usługi synchronizacji. Do zarezerwowania pobrać można ilość dostępną wyliczoną wg stanów handlowych XL lub magazynowych WMS, o czym szczegółowo w dalszych punktach. Weryfikacja stanów magazynowych oraz zakładanie rezerwacji pod transakcje WMS będą możliwe do włączenia jako jedno ustawienie dla magazynu, o ile został na nim wybrany Sposób pracy z WMS: Ilościowo oraz zasobowo.

Na karcie magazynu dodano parametr Rezerwuj zasoby w oparciu o  z następującymi do wyboru opcjami:

 • Stany handlowe, czyli dostępne ilości faktycznie przyjęte na dokumentach handlowych w XL oraz dokumentach magazynowych WMS. Tutaj zawsze będzie gwarantowana ilość handlowa pod wydania magazynowe, zgodnie z kolejnością ich tworzenia.
 • Stany magazynowe WMS, gdzie brane pod uwagę są ilości dostępne pochodzące tylko z dokumentów magazynowych WMS. W tym przypadku może się zdarzyć, że nie uda się wystawić dokumentu handlowego do wydania magazynowego, do czasu przyjęcia danego zasobu dokumentem handlowym.

Parametry są dostępne do edycji, jeśli wybrano sposób pracy z WMS: Ilościowo oraz zasobowo. W pozostałym przypadku nie można ich zaznaczyć lub zostają automatycznie odznaczone.

Ponieważ uruchamianie obsługi rezerwacji magazynowych WMS odbywa się w kontekście konkretnego magazynu WMS i jednocześnie tworzenie rezerwacji jest ściśle powiązane z kontrolowaniem ilości na dokumentach (W)ZWM, to parametr Kontrola ilościowa stanów na (W)ZWM przeniesiony został z okna konfiguracji na kartę magazynu WMS. Ustawienie parametru:

 • Przy konwersji dla każdego istniejącego magazynu WMS ustawienie będzie identyczne, jak było w oknie konfiguracji przed konwersją.
 • Przy dodawaniu nowego magazynu należy pamiętać o odpowiednim ustawieniu parametru w nowej lokalizacji.
 • Przy włączaniu rezerwowania zasobów parametr będzie automatycznie zaznaczany bez możliwości zmiany. Działanie tej kontroli będzie jednak różne, zależnie od wybranej opcji rezerwowania.

Parametr Kontrola ilościowa stanów na (W)ZWM będzie działał w zależności od ustawienia:

 • Jeśli rezerwowanie zasobów nie będzie włączone, wówczas kontrola możliwej do wprowadzenia na (W)ZWM ilości jest wyliczana jako dostępny stan handlowy (czyli z uwzględnieniem ważnych rezerwacji zasobowych) pomniejszony o wystawione już inne (W)ZWM (w tym także ten bieżący), które nie zostały jeszcze zafakturowane. Takie kontrolowanie jest na poziomie globalne
 • W przypadku zaznaczenia parametru Rezerwuj zasoby w oparciu o stany handlowe dodając nowy dokument (W)ZWM system w pierwszej kolejności sprawdza, czy taki towar jest dostępny w stanach handlowych XL oraz w stanach magazynowych WMS. Weryfikacja odbywa się na podstawie ustalonej ilości oraz poszczególnych parametrów partii możliwych do wpisania na elemencie. Poszukiwanie wolnych zasobów odbywa się zgodnie z ustawieniem pobierania zasobów na karcie towaru (FIFO, LIFO, Wg daty ważności oraz Wybór działający jak FIFO).
 • Jeśli będzie zaznaczony parametr Rezerwuj zasoby w oparciu o stany magazynowe WMS wówczas dodając nowy dokument (W)ZWM system sprawdza, czy taki towar jest dostępny w stanach magazynowych w WMS. Tutaj również weryfikacja odbywa się na podstawie ustalonej ilości oraz poszczególnych parametrów partii możliwych do wpisania na elemencie. Poszukiwanie wolnych zasobów odbywa się zgodnie z ustawieniem pobierania zasobów na karcie towaru (FIFO, LIFO, Wg daty ważności oraz Wybór działający jak FIFO).

Ze względu na pobieranie zasobów wg FIFO/LIFO itd. istotne znaczenie dla rezerwowania w oparciu o stany MWS będzie miało ustawienie z karty towaru – Oznacz partię towaru identyfikatorem dostawy. Przy zaznaczonym parametrze bowiem wyszukiwanie dostępnych partii będzie zakładało rezerwacje dla kolejnych wolnych partii nie zwracając uwagi na to, czy istnieją dla nich stany handlowe.

Na rezerwacjach magazynowych WMS zostaje od razu zapisana konkretna dostawa, która jest zablokowana pod to wydanie. Natomiast na rezerwacjach ‘w przyszłość’ owej dostawy jeszcze nie mamy, więc zapisujemy na nich jedynie partię ustaloną na dokumencie wydania magazynowego. Szczegóły dotyczące ustalania zasobów na dokumentach (W)ZWM przy włączonych rezerwacjach oraz specyfiki samych rezerwacji są opisane w kolejnych punktach.

Przy włączonym na karcie magazynu rezerwowaniu zasobów do dokumentu (W)ZWM tworzone są rezerwacje magazynowe WMS, które charakteryzują się tym, że zawsze obowiązują: są ustawione jako aktywne, blokujące towar, bez określonych dat aktywacji i obowiązywania. Dodatkowo mają one zawsze przypisany zasób. To wszystko gwarantuje, że istnieje możliwość ich zrealizowania w dowolnym momencie za pomocą dokumentu handlowego.

Przy dodawaniu dokumentu (W)ZWM z ręki po wybraniu towaru na elemencie System podpowiada pierwszą wolną partię dla tego towaru, więc jeśli partie są różnicowane po cesze, to będzie podpowiadał cechę z tej partii. Zmiana cechy będzie dozwolona tylko na taką, dla której zostanie odnaleziony jakiś wolny zasób. W przypadku gdy zasobu nie będzie, wówczas cecha zostanie automatycznie przestawiona na tą z pierwszego zasobu (tak to działa również dla wybranej cechy ). W przypadku, gdy dokument (W)ZWM jest wystawiany do dokumentu handlowego, wówczas rezerwacje magazynowe WMS są również tworzone tak, aby w Comarch WMS zostały zarezerwowane odpowiednie zasoby. W samym XL nie blokują one jednak towarów, gdyż taka blokada jest już zapewniona przez źródłowy dokument handlowy. Po przesynchronizowaniu takiego dokumentu (W)ZWM przypisane do niego rezerwacje magazynowe WMS zostają usunięte.

W przypadku, gdy dokument (W)ZWM jest wystawiany do zamówienia, również tworzone są rezerwacje magazynowe WMS tak, aby w Comarch WMS zostały zarezerwowane odpowiednie zasoby. Tworzenie tych rezerwacji magazynowych odbywa się wg następujących zasad:

 • Jeśli na zamówieniu jest aktywna rezerwacja zasobowa, to zasób z tej rezerwacji jest ustalany na rezerwacji magazynowej WMS.
 • W przeciwnym razie (rezerwacja zasobowa jest nieaktywna lub istnieje rezerwacja niezasobowa), wówczas dla rezerwacji magazynowej wyszukiwany jest pierwszy dostępny zasób; dostępny handlowo lub magazynowo w zależności od wybranej opcji rezerwowania zasobów.
 • Jednocześnie istniejące na zamówieniu rezerwacje zostają oznaczone jako nie blokujące towaru, aby ilość na rezerwacjach magazynowych oraz ilość z zamówień nie była duplikowana. Może też zaistnieć konieczność ich podzielenia ze względu na podział subelementów na dokumencie (W)ZWM.