Dodawanie atrybutów w Comarch ERP XL

Oprogramowanie Comarch ERP XL dysponuje bardzo użyteczną funkcjonalnością, jaką są atrybuty. Atrybuty te mogą służyć do wielu różnych rzeczy. Ich podstawowym zadaniem jest rozbudowa dostępnych pól dla każdego obiektu, których nie ma w standardzie. Mogą być używane do raportów np. w BI. Mogą być wykorzystywane w różnego rodzaju modyfikacjach dostosowujących system do potrzeb danej firmy, np. w celach konfiguracyjnych lub do wyświetlania wyników działania modyfikacji. Mogą być pomocne w integracjach z innymi systemami. Czasami przydają się do wydruków danego obiektu.

Można je podłączyć i używać do niemal każdego obiektu w bazie ERP XL. Mogą to być dokumenty, kontrahenci, towary, pracownicy, centra, a nawet takie rzeczy jak samochody, trasy, rejony czy ankiety.

Atrybuty można dodawać w module Administrator.

Po kliknięciu w Narzędzia i Atrybuty pojawia się nam lista istniejących atrybutów. Nowy atrybut dodaje się zaznaczonym przyciskiem z plusem.

W tym okienku należy podać przede wszystkim Nazwę atrybutu oraz Typ. Typów do wyboru jest mnóstwo:

 • Flaga – do wyboru Tak/Nie
 • Tekst – atrybut tekstowy
 • Liczba – atrybut numeryczny lub data
 • Lista – zdefiniowana lista wartości
 • SQL/SQL obiektowy – wartości tego atrybutu definiuje się za pomocą zapytania SQL (podanego w zakładce SQL)
 • Adres URL – adres internetowy lub sieciowy
 • Towar, Kontrahent, Środki trwałe, Dokument handlowy/magazynowy/importowy, Zamówienie/oferta, Zlecenia kompletacji/dekompletacji, Zlecenia serwisowe/remontowe, Zlecenia produkcyjne, Technologie, Pracownicy, Konta, Noty memoriałowe, Umowy, Załączniki – standardowe okna ERP XL do wyboru konkretnego obiektu z bazy danych

Dodatkowo dla niektórych typów można dodatkowo ustawić format:

 • Tekst – dowolny ciąg znaków
 • Data – z okienka kalendarza wybiera się datę
 • 1234, 1234.56, 1234.5678 – liczba z czterema miejscami przed przecinkiem całkowita lub z dwoma/czterema miejscami po przecinku
 • Zaawansowany – w tym wypadku w polu poniżej można wpisać własny format

Zaawansowane formaty mogą mieć taką postać:

 • @s255 – oznacza format tekstowy, gdzie liczba po s ustala maksymalną długość ciągu
 • @d17 – to samo co format Data
 • @n9.3 – format numeryczny, gdzie pierwsza liczba przed kropką oznacza całkowitą długość liczby (wliczając przecinek), a druga liczba oznacza liczbę miejsc po przecinku. W podanym przykładzie będzie można podać liczbę z trzema miejscami po przecinku i pięcioma przed przecinkiem

Kolejne pola w oknie dodawania atrybutu oznaczają:

 • Lista zamknięta – tylko dla typu Lista lub SQL. Jeśli będzie zaznaczone, to wybrać będzie można wyłącznie z podanej listy. W przypadku braku zaznaczenia można będzie podać również własną wartość w momencie dodawania atrybutu do obiektu
 • Wielowartościowy – specjalny typ atrybutu, gdzie dla jednego obiektu można dodać kilka wartości. Wtedy dodaje się nie bezpośrednio na liście atrybutów obiektu, a w dodatkowym okienku
 • Okresowy – podobnie jak powyżej, ale każdej wartości można ustawić daty Od i Do. Atrybut nie może być jednocześnie okresowy i wielowartościowy
 • Synchronizowany z Comarch ERP XL HR – oczywiste
 • Wartość domyślna – jeśli niepuste, to przy dodawaniu będzie się ustawiać podana wartość. Jeśli jest zaznaczone pole SQL, to wartość będzie się ustawiać wg zapytania SQL (podanego w zakładce SQL)
 • Dla operacji wsadowych – wartość domyślna w przypadku dodawania atrybutu nie w ERP XL, a poprzez API
 • Zestaw znaków – kodowanie, w jakim można podawać wartość atrybutu
 • Wymagany – jeśli zaznaczone, to nie da się wyjść z danego obiektu bez uzupełnienia tego atrybutu
 • Automat – jeśli zaznaczone, to atrybut będzie się dodawał automatycznie do każdego nowego obiektu, do którego jest przypisany, z wartością pustą lub domyślną
 • Historia – jeśli zaznaczone, to w bazie będzie się zapisywać historia zmian wartości atrybutu. Nie jest to dostępne dla atrybutów okresowych ani wielowartościowych
 • Tylko do odczytu – jeśli zaznaczone, to nie da się zmienić wartości tego atrybutu
 • Dostępność – dostępność atrybutu w różnych systemach Comarch
 • Archiwalna – po zaznaczeniu tego pola nie będzie można dodawać tego atrybutu do obiektów. Jest to alternatywa do usunięcia atrybutu w przypadku, gdy był już używany.