Podłączanie atrybutów w Comarch ERP XL

W pierwszej części artykułu pokazaliśmy, w jaki sposób tworzy się nowy atrybut w Comarch ERP XL. Poniżej pokażemy, w jaki sposób ten atrybut przydziela się do obiektu z bazy.

Druga zakładka w oknie tworzenia atrybutu to SQL.

Jeśli typ atrybutu jest SQL lub została zaznaczona domyślna wartość SQL, można tutaj podać zapytania odpowiedzialne za to. W przeciwnym wypadku zakładka jest wyszarzona i niedostępna. Ma ona swoje podzakładki, które również są widoczne tylko wtedy, gdy są potrzebne.

  • Lista wartości – dla atrybut SQL lub SQL obiektowy. W pierwszym przypadku zapytanie może zwracać dowolną liczbę kolumn, ale wartości będą brane tylko z pierwszej z nich. W drugim przypadku zapytanie musi mieć dokładnie 5 kolumn w następującej kolejności: Wartość, GIDTyp, GIDFirma, GIDNumer, GIDLp. Różnica między nimi jest taka, że zwykły atrybut SQL zapisuje wyłącznie wartość, która można być np. tekstowa. SQL obiektowy z kolei wyświetla Wartość, ale zapisuje również ID tej wartości. Jeśli są to tabele standardowe ERP XL, to każda z nich posiada ID w postaci 4 kolumn o nazwach takich jak powyżej. Jeśli to jest jakaś własna tabela i posiada tylko jedną kolumnę identyfikującą, to można ją podać w GIDNumer, a w pozostałe pola wpisać 0
  • Domyślna/Domyślna API – zapytanie powinno zwracać tylko jedną kolumnę i tylko jeden wiersz, wartość z tego pola będzie wpisywana domyślnie dla każdego obiektu

Zakładka Obiekty pozwala przypisać atrybut do obiektu.

W powyższym przykładzie atrybut można dodawać wyłącznie na Fakturach sprzedaży. Zaznaczonym przyciskiem można podpiąć go do innego obiektu. Pojawia się wtedy długa lista, zawierająca niemal wszystkie obiekty z bazy ERP XL, dokumenty, kontrahenci, towary, pracownicy, centra, a nawet takie rzeczy jak samochody, trasy, rejony czy ankiety.

Po wybraniu obiektu pojawi się on na liście i po zapisaniu będzie można dodawać ten atrybut do tego obiektu.

Kolejna zakładka to Dostępność. Służy do przypisywania uprawnień do atrybutu operatorom. Jeśli jest pusta, to każdy operator w systemie będzie mógł dodawać, usuwać i zmieniać wartość atrybutu. Natomiast gdy są podani jacyś operatorzy, to tylko oni mogą w ogóle widzieć atrybut przy danym obiekcie. Wszyscy inni go nie zobaczą, nawet gdy będzie już dodany.

Kolumny pozwalają na dostosowanie uprawnień:

  • Wprowadzenie – może dodać atrybut do obiektu i wprowadzić jego wartość.
  • Zmiana – może zmieniać wartość dowolnie. Jeśli operator ma zaznaczone tylko Wprowadzenie, to po dodaniu atrybutu i zapisaniu nie może zmienić wartości.

Brak zaznaczenia obu uprawnień daje operatorowi wyłącznie możliwość usunięcia atrybutu lub dodania go z pustą/domyślną wartością.

Ostatnia zakładka jest potrzebna, jeśli z jednej bazy korzysta się w kilku językach. Można w niej dostosować nazwę atrybutu do różnych języków.