E-Sprawozdania finansowe 2019

Od 1 października 2018 r. przedsiębiorcy są zobowiązani do sporządzania rocznego sprawozdania finansowego w formie elektronicznej, opatrzonego e-podpisem osoby upoważnionej. Tym samym nie jest już możliwe przesłanie do KRS skanu sprawozdania przygotowanego w formie papierowej.

Sprawozdanie finansowe w strukturze logicznej oraz formacie udostępnionych  w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych zgodnie z art. 45 ust. 1g ustawy  z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, obowiązującym od 1 października 2018 r. sporządzają:

  • Jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, które nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnych z MSR, przesyłają e-Sprawozdania Finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
  • Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego, przekazują za pomocą środków komunikacji elektronicznej Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej e-Sprawozdanie Finansowe w terminie złożenia zeznania zgodnie z art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Aby przygotować w sposób prawidłowy sprawozdanie, niezbędny jest system ERP, za pomocą którego można przygotować oraz wyeksportować zestawienia księgowe,  a także aplikacja zintegrowana z modułami finansowo-księgowymi oprogramowania. Comarch e-Sprawozdania to aplikacja umożliwiająca sporządzenie sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej. W takiej postaci sprawozdanie jest akceptowane przez Krajowy Rejestr Sądowy oraz Krajową Administrację Skarbową.

Użytkownik przy tworzeniu nowego e-Sprawozdania Finansowego wypełnia podstawowe dane spółki. Aplikacja na podstawie wypełnionych wstępnie parametrów  tworzy szablon wymaganych zestawień księgowych. Po ustawieniu wszystkich parametrów sprawozdania należy wygenerować jego szablon. W  późniejszym  czasie  do  programu  zostanie  dodana  możliwość  bezpośredniego  składania  podpisów elektronicznych pod przygotowanym plikiem XML. Na chwilę obecną możliwe jest dodanie takiego podpisu za pomocą aplikacji dołączonych przez producentów zakupionego certyfikatu kwalifikowanego. Ministerstwo Sprawiedliwości nie przygotowało żadnego interfejsu umożliwiającego zdalne złożenie sprawozdania finansowego do KRS. Konieczne jest zatem jego ręczne złożenie za pomocą portalu https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/

Comarch e-Sprawozdania to między innymi:

  • integracja z danymi zawartymi w systemach Comarch ERP (m.in. pobieranie informacji liczbowych z zestawień księgowych);
  • przygotowanie sprawozdania w oparciu o rok poprzedni;
  • przygotowanie i przesyłanie innych dokumentów związanych ze sprawozdawczością finansową (np. sprawozdanie z badania Biegłego Rewidenta);
  • zarządzanie wieloma podpisami elektronicznymi pod sprawozdaniem; łatwy dostęp do sprawozdań finansowych z lat poprzednich;
  • możliwość współpracy z innymi systemami klasy ERP.

Solidnej porcji wiedzy dostarcza webinar dostępny pod linkiem:  http://webinary.comarch.pl/comarch-e-sprawozdania/

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani nową funkcjonalnością, zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami.