Jak dokonać powiązania dokumentu z ratą umowy leasingowej.

Przedsiębiorstwa w swojej działalności gospodarczej wykorzystują składniki majątku trwałego (aktywa), mogą to być np. środki transportu (w tym samochody). Firma może być ich właścicielem i klasyfikować je jako majątek własny lub wykorzystywać je na podstawie umów, w których jedna ze stron przekazuje drugiej ze stron prawo do użytkowania określonego składnika na uzgodniony okres za opłatą lub serią opłat. Taką umową jest umowa leasingu, a występujące w niej strony to leasingodawca (finansujący, przekazujący) oraz leasingobiorca (korzystający). Umowy te mogą być odrębnie klasyfikowane dla potrzeb podatkowych oraz bilansowych. Ustawa o Rachunkowości wprowadza podział leasingu na leasing finansowy i operacyjny.  Z leasingiem operacyjnym mamy do czynienia wtedy, gdy ryzyko i korzyści zużywania leasingowanego aktywa pozostają przy leasingodawcy. W przypadku przekazania ich do korzystającego mamy do czynienia z leasingiem finansowym.

System Comarch ERP XL umożliwia obsługę zarówno leasingu w walucie systemowej, jak i leasingu walutowego – opłaty miesięczne, opłata wstępna oraz wartość wykupu wyrażone są w walucie obcej. Płatności rat leasingowych (z wyjątkiem podatku VAT) również wyrażone są w walucie obcej określonej w umowie.

Po wprowadzeniu umowy leasingu oraz jej powiązaniu z środkiem trwałym możemy kontrolować rozliczanie umowy poprzez powiązanie jej poszczególnych rat z fakturą zakupu lub notą memoriałową.

1. Powiązanie raty z fakturą zakupu

Z fakturą zakupu można powiązać zarówno ratę umowy w walucie systemowej jak
i ratę umowy walutowej – pod warunkiem, że faktura wystawiona jest w walucie umowy leasingowej. W celu powiązania faktury zakupu z ratą umowy leasingowej należy:

  • Po wprowadzeniu faktury zakupu dokumentującą ratę spłaty umowy leasingowej powiązać z ratą umowy.
  • W tym celu należy przejść na zakładkę: VAT dokumentu i edytować rekord tabeli VAT

Po naciśnięciu przycisku  znajdującego się obok Um. leasing wybrać opcję: Wybierz umowę. Zostanie wyświetlona lista zaewidencjonowanych w systemie umów leasingowych. Po zaznaczeniu odpowiedniej umowy i zatwierdzeniu wyboru poprzez przycisk  zielonego czeka pojawi się okienko: Raty, na którym należy wskazać odpowiednią ratę umowy (w celu ułatwienia wyboru raty kursor domyślnie ustawia się na pierwszej niepowiązanej racie, a raty zapłacone prezentowane są w kolorze niebieskim). Dla umów w PLN wartość netto podana jest w PLN, a dla umów w walucie obcej – w walucie umowy. Po wskazaniu raty należy zatwierdzić wybór przyciskiem zielonego czeka.

Po wskazaniu odpowiedniej raty, zostanie ona przypisana do rekordu tabeli VAT.
W sekcji um. leasingowa pojawi się numer umowy oraz okres raty. Dodatkowo zostanie utworzone powiązanie z kartą środka trwałego będącego elementem umowy.
W przypadku raty walutowej wygenerowane zostaną dokumenty różnic kursowych, jeśli na harmonogramie umowy (zakładka: Harmonogram) został zaznaczony parametr: Generuj dokumenty RK.

W celu zapisania utworzonego powiązania z ratą umowy leasingowej oraz kartą środka trwałego należy zapisać pozycję przyciskiem  dyskietki.

Harmonogram spłat umowy leasingowej zostanie zmieniony, a wartość pozostała do rozliczenia jest pomniejszona o ratę, która została powiązana z fakturą zakupu.

2. Powiązanie raty z notą memoriałową

Innym sposobem rozliczenia spłat rat leasingowych jest powiązanie ich z notą memoriałową. Aby tego dokonać należy podnieść do edycji pozycję noty memoriałowej, a następnie w polu: Umowa leasing wybrać właściwą umowę oraz ratę – wybór następuje na takich samych zasadach jak w przypadku wiązania raty z fakturą zakupu.

Harmonogram spłat umowy leasingowej zostanie zmieniony, a wartość pozostała do rozliczenia jest pomniejszona o ratę, która została powiązana z notą memoriałową.

W ten sposób spłacone raty naszych umów leasingowych zostają odnotowane i powiązane z poszczególnymi umowami leasingowymi.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu:

tel. 34 322 56 56

biuro@erpserwis.net