Kreator kodów towarowych w systemie Comarch ERP XL

Przedstawiamy Państwu  standardową funkcjonalność systemu dostępną  w  Comarch ERP XL  w module Sprzedaż  jaką jest Kreator kodów.

Kreator kodów  towarów umożliwia wygenerowanie kodu w bardzo prosty sposób poprzez określenie parametrów i elementów zdefiniowanych przez użytkownika. Dostęp do definiowania takiej funkcjonalności posiada użytkownik, który nie ma zakazu na edycję wzorca grupy, ponieważ możliwość definiowania parametrów i elementów kodu możliwa jest tylko   z wzorca grupy towarowej, za pomocą przycisku

Dodawanie kodu towaru

Dodanie kodu towaru poprzez kreator możliwe jest, jeżeli na karcie wzorca towaru przypisany jest wzorzec z listy kreatorów kodu. Z poziomu listy kreatorów kodu możliwy jest podgląd zdefiniowanych w systemie kreatorów kodów towaru, jak również dodanie nowych/usunięcie istniejących kreatorów kodu:

W przypadku, gdy na wzorcu grupy towarowej jest już zdefiniowany kreator, to wygenerowanie kodu towaru jest możliwe także z poziomu samej karty towarowej po użyciu przycisku znajdującego się obok kodu:

Zdefiniowanie parametrów kreatora możliwie jest z poziomu wzorca, w którym należy zdefiniować Klasę cechę i element tejże cechy. Dodatkowo można wskazać separator, który będzie oddzielał poszczególne elementy kodu. Separatorem może być dowolny znak, np.:   „-„    „_”   „.”   „/” itd.

Dodawanie, podgląd, usunięcie klas i elementów, odbywa się poprzez użycie standardowych przycisków

Budowanie kodu z kreatora, polega na wybraniu z listy dostępnych elementów poszczególnych pozycji, które w momencie wskazania budują kod towarowy:

Po wygenerowaniu kodu w kreatorze i kliknięciu przycisku

utworzy się nowa karta ze zdefiniowanym kodem:

Dodatkowo we wzorcu można ustawić dodatkowe :

  • Kod
  • Nazwa
  • Separator
  • Auto numerację rekordów
  •  Brak
  • Wszystkie
  • Po zdublowaniu – numeracja zostanie uruchomiona jedynie w przypadku zdublowania kodów towarów wygenerowanych poprzez kreator
  • Ilość cyfr – ilość cyfr składającą się na format numeracji kodów towarów z kreatora
  • Numer początkowy – numer, od którego będą tworzone kody towarów poprzez kreator kodów

Przykłady definicji konfiguratora kodów:

Funkcjonalność jest bardzo często wykorzystywana przy tworzeniu nowych kodów towarowych na nowo stworzonej bazie. Pozwala ona usystematyzować nazewnictwo i zakładać nowe kody towarowe w określony i zdefiniowany sposób.

By uzyskać więcej szczegółów oraz zaktualizować swoją bazę Comarch ERP XL do najnowszej  wersji  zapraszamy do kontaktu z nasza firmą.

ERP Serwis

34 322 565 56

sekretariat@erpserwis.net

zobacz także: