Nowa wersja systemu Comarch DMS 2019.3

Zmiany w wersji Comarch DMS 2019.3

Z przyjemnością informujemy o udostępnieniu nowej wersji systemu Comarch DMS 2019.3, która rozszerza dostępny zakres funkcjonalny, a także usprawnia pracę w znanych Państwu obszarach.

Szczególną uwagę chcielibyśmy zwrócić na możliwość przekazywania wielu dokumentów już z poziomu listy. Zaznaczając wszystkie lub wybrane dokumenty na liście mają Państwo możliwość jednym kliknięciem przekazania ich do kolejnych etapów procesu, oszczędzając czas, który musiałby być poświęcony na przekazywanie każdego z nich odrębnie. Aby zachować kontrolę nad tym kto i jakie dokumenty przekazuje w ten sposób mogą Państwo skorzystać z odpowiedniego parametru w konfiguracji wybranego etapu. W ten sposób system wymusi na pracowniku zapoznanie się ze szczegółami jeżeli będzie to konieczne .

Nowa odsłona systemu to również pierwsza wersja nowego mechanizmu modelowania procesów opartego na języku C#. Poszerza on system w zakresie konfiguracji i możliwości wykorzystania na niespotykaną dotąd skalę. Udostępniony mechanizm jest wersją rozwojową i został oprogramowany na kontrolkach typu: tekst, liczba oraz własna akcja (przycisk).

W kolejnych wersjach Comarch DMS planowane jest udostępnienie pełnej wersji mechanizmu opartego na C#, który zostanie dodany na pozostałych elementach systemu tj. daty, listy, tabele itd. Korzystanie z mechanizmu w przyszłych wersjach będzie wymagało dedykowanej licencji. Od nowej wersji zyskują Państwo także możliwość pracy z plikami, katalogowania ich oraz wersjonowania w ramach modułu Manager Dokumentów w wersji przeglądarkowej Comarch DMS. Dzięki temu mają Państwo pełen dostęp do dokumentów oraz funkcjonalności związanych z ich obsługą z dowolnego urządzenia .

Nowe funkcjonalności w Comarch DMS

 • Skalowanie karty obiegu (możliwość powiększania/pomniejszania widoku dokumentu),
 • Dodawanie plików z Managera Dokumentów do kontrolki załącznik,
 • Automatyczne nadawanie uprawnień do pierwszego etapu podczas dodawania dokumentu,
 • Informacja o wykorzystaniu pakietu stron Comarch OCR w punkcie generowania dokumentów
 • W nowej wersji Comarch DMS wprowadzono zmiany obejmujące swym zakresem kluczowe funkcjonalności aplikacji. Udostępniono mechanizm modelowania procesów C#, to zaawansowane narzędzie wymagało wprowadzenia zmian mających na celu udoskonalenie mechanizmów inicjowania i obserwacji kontrolek. Ponadto w aplikacji web oprogramowano nową kontrolkę Dane tabelaryczne.
 • Udostępniono funkcjonalność przekazywania wielu dokumentów do domyślnego etapu bezpośrednio z listy dokumentów. Aby możliwe było takie przekazanie konieczne jest spełnienie warunków:

■ na definicji typu obiegu dokumentów we właściwościach etapów powinny być wskazane etapy domyślne do których będą trafiać dokumenty podczas przekazania z listy.

■ w menu filtra na liście dokumentów zaznaczenie cechy dokumentu „Do przekazania z listy”

 • Udostępniono funkcjonalność dodawania do kontrolki typu Załącznik plików wprost z managera dokumentów. Załączanie plików przechowywanych w managerze dokumentów dostępne jest dla pracowników, posiadających uprawnienie do pracy z modułem Manager dokumentów w tych typach obiegów, w których na kontrolce typu Załącznik zaznaczono parametr ‘Manager dokumentów’.
 • W kontrolce typu „Właściciel” umożliwiono wskazanie działu jako właściciela dokumentu. Określenie właściciela odbywa się poprzez wpisanie fragmentu nazwy wyszukiwanego pracownika lub działu. W kontrolce wyświetlane jest imię i nazwisko pracownika lub nazwa działu następnie wyświetlany jest prefiks określający czy dana pozycja to pracownik (P), czy dział (D) oraz skrót nazwy firmy, do której należy pracownik lub dział w przypadku, gdy DMS pracuje w trybie wielofirmowym .
 • W wersji 2019.3 Comarch DMS udostępniono funkcjonalność Managera dokumentów w aplikacji web. Aktualnie z poziomu aplikacji web operator posiadający uprawnienia do pracy z managerem ma możliwość:
 1. Podglądu struktury katalogów, do których jest uprawniony
 2. Przeglądania katalogów zgodnie z uprawnieniami nadanymi w aplikacji desktop
 3. Zmiany nazwy i usuwania katalogów oraz plików
 4. Pobrania dokumentów przechowywanych w managerze
 • W wersji 2019.3 w oknie definicji punktów ACD wprowadzono zmiany na zakładce Ogólne. Dla każdego typu punktu konfiguracyjnego z zakładki ogólne usunięto parametr ‘Dostępny dla operatorów z innej spółki’ oraz pole służące wskazaniu spółki, do której przypisany jest punkt ACD. Dostępność punktu konfiguracyjnego w danej spółce od aktualnej wersji określana jest na zakładce Uprawnienia poprzez wskazanie spółki i pracownika. Pracownicy Comarch DMS posiadający uprawnienia administratora mają wgląd w definicje wszystkich punktów ACD.
 • Na formatkach umożliwiających wprowadzenie zapytania SQL wprowadzono funkcjonalność numerowania wierszy zapytania oraz kolorowanie składni zapytania SQL. Na formatkach edycji zapytań SQL wywoływanych na definicjach kontrolek nazwy predefiniowaniach parametrów od wersji 2019.3 Comarch DMS będą prezentowane w języku angielskim. Zmiana nazw parametrów nie wpłynie na zapytania SQL wprowadzone w poprzednich wersjach aplikacji.
 • W aktualnej wersji Comarch DMS udostępniono funkcjonalność wyświetlania informacji technicznych o dokumencie, z którym aktualnie pracuje operator. Aby wyświetlić okno, należy użyć kombinacji: [ctrl]+[tryb pełnoekranowy] lub w oknie szczegółów dokumentu.
 • W aktualnej wersji Comarch DMS rozszerzono funkcjonalność automatycznego zapisu po zainicjowaniu dokumentu o dodawanie uprawnień w etapie początkowym inicjowanego procesu. Gdy na definicji typu obiegu nie zdefiniowano uprawnień w początkowym etapie, wraz z nadaniem numeru i zapisem dokumentu, na etapie początkowym jako uprawniony do etapu zostanie dodany operator inicjujący dokument.
 • Na karcie obiegu została udostępniona funkcjonalność skalowania widoku karty obiegu. Możliwe jest powiększanie i pomniejszanie karty obiegu za pomocą ikon i umieszczonych w prawym dolnym rogu karty obiegu.

Od wersji 2019.3 w Comarch DMS wprowadzono weryfikację zgodności wersji komponentów systemu. Podczas uruchamiania aplikacji desktop i web następuje weryfikacja zgodności numeru wersji:

 • Aplikacji web,
 • Aplikacji desktop,
 • Pliku web.config,
 • Pliku ObiegDokumentow.exe.config,
 • Skryptów SQL,
 • Skryptów SQLXL,
 • Skryptów SQLOptima,
 • Skryptów AQLAltum

Zachęcamy do zapoznania się z nowościami oraz do zaktualizowania aplikacji do najnowszej wersji.

Pobierz dokument: Zmiany funkcjonalne i lista obsłużonych zgłoszeń Comarch DMS 2019.3

Zapraszamy do kontaktu

Zespół ERP Serwis

34 3 22 56 56

sekretariat@erpserwis.net

Zobacz także: