Nowe składniki BST

W wersji 2021.1 systemu Comarch ERP XL w dokumencie Bilansie Stanu Towarów obsłużone zostały dwa nowe składniki dotyczące ilości jednostek logistycznych WMS, czyli kartotek typu jednostka logistyczna WMS (np. paleta). Znacznik ten jest nadawany kartom towarowym podczas konfiguracji typów jednostek logistycznych w aplikacji Comarch WMS.

Nowe składniki:

  • Składnik Jednostka logistyczna wolna informuje o ilości dostępnej, to znaczy takiej, która aktualnie nie jest zajmowana przez towary. Jest on ujmowany w grupie SPR+, w kolumnie Do sprzedaży jako ilość na plus.
  • Składnik Jednostka logistyczna zajęta to ilość jednostki logistycznej na której stoją towary i z których nie można aktualnie skorzystać. Ujmowany jest on w grupie ZAM-, w kolumnie Ilość/zamówiona, jako ilość na minus.

Nowe składniki wyliczane są w oparciu o stosowną funkcję, dostępną wyłącznie w bazach dedykowanych do współpracy Comarch ERP XL – Comarch WMS i tylko w takich bazach można z nich korzystać.

Należy jednak zwrócić uwagę na to, że z wyżej wymienionych składników powinno korzystać się zamiennie. To znaczy, że firmy, które:

  • sporządzają odrębny BST dla jednostek logistycznych zamiast ze składnika W magazynach powinny korzystać ze składnika Jednostka logistyczna wolna,
  • na tym samym BST ujmują zarówno towary jak i jednostki logistyczne oprócz składnika W magazynach powinny używać składnika Jednostka logistyczna zajęta.

Aby wymienione składniki automatycznie pojawiły się na nowo tworzonym dokumencie BST, muszą zostać przypisane do definicji dokumentu BST w danym centrum w Strukturze firmy.

Jednostka logistyczna wolna jako składnik BST

Jednostka logistyczna zajęta jako składnik BST