Obsługa faktur w języku angielskim podczas rejestracji FZ przy użyciu Comarch OCR

W wersji 2023.2 funkcjonalność rejestracji dokumentów FZ/(A)FZ przy użyciu mechanizmu OCR została wzbogacona o interpretację plików graficznych w języku angielskim. Zasada wczytywania takich dokumentów jest bardzo podobna do dotychczasowego mechanizmu stosowanego dla dokumentów w języku polskim, poza wyjątkami opisanymi w dalszej części dokumentu.

Wskazówka: 

Na podstawie faktur w języku angielskim można zarejestrować dokumenty FZ/(A)FZ, funkcjonalność ta stanowi więc wsparcie dla tych Użytkowników, którzy rejestrują faktury importowe/faktury nabycia wewnątrzwspólnotowego poza modułem Import. 

Identyfikacja kontrahenta i jego adresu

Zmiany w ww. zakresie obejmują: 

  • Obsługę dokumentów, na których numer NIP Dostawcy poprzedzony jest prefiksem kraju UE 
  • Zmianę zasad identyfikacji/zakładania adresu kontrahenta 

  W przypadku faktur w języku polskim OCR odczytuje i zwraca nazwę i dane adresowe kontrahenta pobrane z GUS, w przypadku faktur w języku angielskim zaś dane pobierane są z VIES (VAT Information Exchange System). Jeżeli jednak w VIES nie ma tego kontrahenta, wówczas OCR odczytuje nazwę/dane adresowe z faktury. Jeżeli więc uda się odczytać NIP Sprzedawcy, lecz nie uda się odczytać pozostałych podstawowych danych Sprzedawcy tj. jego nazwy i/lub miasta, wówczas, jeżeli w bazie znajduje się kontrahent o tym NIP-ie, wówczas to on zostanie ustalony jako kontrahent główny dokumentu, a jako adres przypisany zostanie jego adres aktualny. Jeżeli zaś takiego kontrahenta w bazie nie ma, wówczas na FZ ustalony zostanie kontrahent Jednorazowy. W przypadku niepełnych danych kontrahenta jego karta nie jest więc zakładana. 

Zmiana zasad ustalania typu kontrahenta (krajowy, unijny, pozaunijny) na zakładanej dla niego karcie  

Typ kontrahenta ustalany jest na podstawie języka dokumentu – dla dokumentów w języku polskim kontrahent zakładany jest jako podmiot krajowy, w przypadku dokumentów w języku angielskim zaś odpowiednio: jako kontrahent unijny, jeżeli odczytany prefiks NIP wskazuje na kraj należący do Unii Europejskiej lub jako kontrahent poza-unijny, jeżeli kraju tego nie udało się odczytać lub jest to kraj spoza UE. 

Identyfikacja pozycji towarowych 

la faktur w języku angielskim obsłużono dodatkowe kryterium identyfikacji towarów – jeżeli nie uda się zidentyfikować towaru w oparciu o dotychczasowe kryteria, wówczas System identyfikuje towar na podstawie angielskiego tłuczenia nazwy towaru. 

Po ww. zmianach identyfikacja towaru podczas wczytywania faktury w języku angielskim przebiega więc następująco: 

  • Obowiązuje następująca kolejność interpretacji odczytanych danych: w pierwszej kolejności interpretowany jest odczytany EAN, następnie Kod, a na koniec Nazwa 
  • W ramach informacji odczytanych w EAN i Kod System poszukuje towaru o kodzie własnym, EAN-ie własnym (przypisanym do karty towaru i do jednostek pomocniczych towarów) oraz kodzie u kontrahenta (formatka Dostawcy towaru) zgodnym z odczytanym i jeżeli takowy towar zidentyfikuje, wówczas przypisuje go na element FZ 
  • Jeżeli ww. towar nie zostanie zidentyfikowany, wówczas System poszukuje towaru o nazwie własnej zgodne z Nazwą odczytaną z oryginału, następnie o nazwie u kontrahenta lub kodzie u kontrahenta (formatka Dostawcy towaru) zgodnej z Nazwą odczytaną z oryginału i jeżeli takowy towar zidentyfikuje, wówczas przypisuje go na element FZ 
  • Jeżeli ww. towar nie zostanie zidentyfikowany, wówczas System poszukuje towaru, dla którego zdefiniowano angielskie tłumaczenie zgodne z Nazwą odczytaną z oryginału i jeżeli takowy towar zidentyfikuje, wówczas przypisuje go na element FZ 

Identyfikacja towaru w OCR na podstawie jego angielskiej nazwy 

Jeżeli ww. towar nie zostanie zidentyfikowany, wówczas jak dotychczas dalsze zachowanie Systemu zależy od parametru Dodaj karty towarów w System/ Konfiguracja/ Sprzedaż/ Parametry

1. Jeżeli ww. parametr jest włączony, wówczas zakładana jest nowa karta towaru, jeżeli zaś wyłączony, wówczas dla elementów wczytywanej faktury, dla których nie uda się zidentyfikować towaru na dokument FZ dodawany jest towar A-vista. 

Identyfikacja jednostki pomocniczej towaru 

Zmiana w zakresie interpretacji odczytanych przez OCR danych z faktury w języku angielskim dokonana została również w zakresie jednostek towarów, będących przedmiotem takiej transakcji. System ustala na elemencie jednostkę pomocniczą zgodną z jednostką odczytaną z takiej faktury o ile do karty towaru przypisano jednostkę o odczytanym symbolu lub jednostkę z angielskim tłumaczeniem zgodnym z odczytanym z dokumentu. 

Podobna zasada dotyczy ustalania jednostki głównej podczas zakładania karty nowego towaru – jeżeli w bazie zdefiniowano jednostkę o odczytanym symbolu lub jednostkę z angielską nazwą zgodną z odczytaną, wówczas to ta jednostka jest ustalana na dodawanej karcie towaru. 

Identyfikacja jednostki towaru w OCR na podstawie jej angielskiej nazwy