Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch ERP XL w wersji 2023.1

Zmiany na dokumencie ZP

W związku z koniecznością udostępnienia kolejnych parametrów na dokumencie ZP, wybrane parametry z zakładki [Ogólne] – dla zapewnienia większej czytelności interfejsu – zostały przeniesione na nowe zakładki dokumentu.

Na dokumencie ZP dodane zostały nowe zakładki Parametry i Kontrahent.

Na zakładkę Parametry przeniesione zostały parametry, które dotychczas znajdowały się na zakładce Ogólne, na zleceniu produkcyjnym.

Zlecenie produkcyjne, nowa zakładka: Parametry

Na zakładce Kontrahent umieszczono kontrolki dotyczące kontrahenta głównego oraz docelowego, które do tej pory znajdowały się na zakładce Ogólne, na zleceniu produkcyjnym.

Zlecenie produkcyjne, nowa zakładka: Kontrahent

Wprowadzono także zmiany na zakładce Ogólne, na ZP.

Oprócz przeniesienia parametrów, dotychczas znajdujących się na zakładce Ogólne, na nowe zakładki: Parametry i Kontrahent, ukryto pola: Odch.- kosztu oraz Kosztu sur. Pola te znajdują się na zakładce Koszty, na ZP.

Na zakładce Ogólne, dodano sekcję: Realizacja operacji. W sekcji tej wyświetlany jest wykres pokazujący stopień realizacji operacji produkcyjnych. Na wykresie prezentowane są wartości

Zlecenie produkcyjne – nowa sekcja: Realizacja operacji

 • Zrealizowane – jako operacje „zrealizowane” rozumiemy operacje planowane, które zostały zrealizowane na całość. Tu zostaną ujęte również nadrealizacje
 • Niezrealizowane – jako operacje „niezrealizowane” rozumiemy operacje planowane, dla których nie zostały uruchomione żadne realizacje i nie ma żadnej ukończonej realizacji
 • W realizacji – jako operacje „w realizacji” rozumiemy operacje planowane, do których jest jakaś uruchomiona realizacja, lub realizacja na część operacji planowanej

Powyższe wartości są prezentowane na wykresie liczbowo i procentowo.

Udostępniono również opcję 

za pomocą, której można odświeżyć dane, prezentowane na wykresie stopnia realizacji operacji.

Zlecenie produkcyjne – nowa opcja aktualizacji danych dot. stopnia realizacji operacji

Na zakładce Ogólne dodano również parametry:

 • Start zlecenia:
  • Planowany – planowany start najwcześniej operacji planowanej na zleceniu
  • Faktyczny – najwcześniej termin uruchomienia lub realizacji operacji na zleceniu
  • Różnica – różnica między wartościami wyświetlanymi w polach: Planowany – Faktyczny
 • Koniec zlecenia:
  • Planowany – planowany koniec najpóźniejsze operacji planowanej na zleceniu
  • Faktyczny – najpóźniejszy Koniec na realizacji operacji na zleceniu
  • Różnica – różnica między wartościami wyświetlanymi w polach: Planowany – Faktyczny

Zlecenie produkcyjne- nowe kontrolki do prezentacji informacji o starcie i końcu zlecenia