Zmiany w fakturach Importowych wprowadzone w ERP XL w wersji 2021.1

W dotychczasowych wersjach programu Comarch ERP XL możliwe było przekształcanie jednego lub wielu PZI do jednej faktury importowej (FAI). Potrzeba generowania wielu FAI do PZI może wynikać z faktu, że towar przychodzi jedną dostawą, ale jest fakturowany na kilku dokumentach np. ze względu na różne momenty powstania obowiązku podatkowego lub konieczność doliczenia odrębnych kosztów dostawy.

Dlatego w wersji programu Comarch ERP XL 2021.1 udostępniono możliwość generowania wielu FAI do jednego  PZI.

Generowanie częściowych faktur importowych (FAI) możliwe jest na kilka sposobów:

 • Poprzez usuwanie z FAI pozycji, które mają zostać zafakturowane później,
 • Poprzez generowanie FAI do wybranych pozycji z listy (s)Elementy.

Częściowe fakturowanie poprzez usuwanie pozycji z FAI

W związku z powyższym na formularzu dokumentu FAI generowanych do PZI został odblokowany przycisk kosza (Usuń), pozwalający na usuwanie pozycji z formularza faktury importowej. Nie jest możliwe usunięcie ostatniej pozycji z FAI, musi zostać zachowana przynajmniej jedna pozycja pochodząca z PZI. Przy kolejnym generowaniu FAI do PZI niezafakturowane pozycje zostaną automatycznie dodane.

Możliwe jest również:

 • Generowanie FAI z wielu PZI a następnie usuwanie pozycji pochodzących z dowolnych dokumentów,
 • Generowanie częściowych FAI do PZI, do których wystawiono korekty.

Nie jest możliwe dzielenie pozycji poprzez zmniejszenie ilości na elemencie faktury FAI. Zawsze przenoszona jest pełna ilość z pozycji PZI. W przypadku gdy podczas generowania FAI zostaną zaznaczone również korekty wystawione do zaznaczonych PZI, nie będzie możliwe usuwanie pozycji, które zostały skorygowane. W takim wypadku należy utworzyć FAI bez zaznaczenia korekt.

Pozycje dotyczące tych samych towarów pochodzących z różnych PZI nie są ze sobą kompresowane analogicznie jak to było realizowane do tej pory.

Generowanie częściowych faktur dotyczy zarówno transakcji Wewnątrzwspólnotowej jak i Innej zagranicznej (poza UE) oraz Importu w procedurze uproszczonej. Na dalszym etapie możliwe jest generowanie dokumentów SAD lub FWS i FWZ zarówno do częściowych faktur FAI, jak i łączenie kilku faktur FAI ze sobą w zależności od potrzeb użytkownika.

Generowanie FAI na podstawie zaznaczonych elementów

Możliwe jest również generowanie FAI do wybranych pozycji z listy (s)Elementy dostępnej w menu Dokumenty, Zakładka w menu bocznym [(s)Elementy].

Na oknie tym dodano możliwość wyświetlania elementów pochodzących z dokumentów PZI. W filtrze Typ dokumentu dodano możliwość wybrania dodatkowo elementów PZI jak przedstawiono poniżej. Opcja ta jest dostępna, gdy ustawiono rodzaj: Zakup.

Elementy dokumentów PZI wyświetlane są również wówczas, gdy zostanie wybrana opcja <Wszystkie>. System pilnuje jednak, aby przy generowaniu faktury nie wybrano równocześnie PZI + inne typy dokumentów. Podczas generowania faktur zostanie wyświetlona informacja o tym, że wybrano niezgodne typy dokumentów.

Na liście (s)Elementy znajdują się następujące informacje o pozycjach PZI:

 • Nr dokumentu i dokumentu źródłowego
 • Kod i nazwa towaru
 • Dane kontrahenta
 • Daty dokumentu
 • Ilość i ilość po korekcie
 • Ilość zafakturowana i niezafakturowana
 • Ilość do zafakturowania (Fakturuj)
 • Cena i wartość

Aby utworzyć FAI do wybranych pozycji PZI należy je zaznaczyć w kolumnie zaznaczeń. Po zaznaczeniu pozycji w kolumnie Fakturuj uzupełniona zostanie maksymalna ilość możliwa do zafakturowania. Pole to nie jest dostępne do edycji i wartość w tym polu wypełniana jest następująco:

 • Jeśli pozycja nie była korygowana wówczas jest to ilość z pozycji na dokumencie PZI.
 • Jeśli pozycja była korygowana wówczas ilość jest pomniejszona o ilości skorygowane na wszystkich PKI wystawionych do tej pozycji.

Po zaznaczeniu pozycji do zafakturowania możliwe jest wygenerowanie faktury importowej. Można to zrobić przyciskiem FAI widocznym pod listą lub z menu kontekstowego dostępnego pod prawym przyciskiem myszy – opcja: Przekształć do faktury importowej.

W przypadku występowania tych samych towarów, w tej samej cenie na jednym lub wielu dokumentach PZI, pozycje te nie będą kompresowane, tak samo jak to miało miejsce do tej pory w przypadku generowania jednego FAI do wielu PZI.

Korekty do PZI

Gdy do PZI zostanie wygenerowanych wiele FAI, wówczas po wykonaniu korekty do PZI zostanie wygenerowanych wiele korekt FKI do tych FAI, na których znajdują się korygowane pozycje. Po wybraniu opcji w menu kontekstowym FKI – Korekta faktury importowej system odpowiednio wygeneruje korekty FKI. W przypadku generowania jednej korekty formularz FKI zostanie wyedytowany, w przypadku tworzenia wielu FKI, dokumenty zostaną zapisane do bufora.

Możliwe jest wielokrotne generowanie FKI w PKI. Jest to konieczne w sytuacji, gdy jeszcze nie wszystkie elementy PZI zostały zafakturowane. Wówczas nie jest możliwe wygenerowania FKI po tych pozycji PKI, które nie zostały umieszczone na żadnej fakturze. Po zafakturowaniu kolejnych pozycji należy ponownie wykonać generowanie FKI do PKI, zostaną wówczas utworzone korekty tylko na te pozycje, które do tej pory nie zostały skorygowane na FKI.

Podgląd dokumentów powiązanych

W związku funkcjonalnością wielu faktur importowych do PZI zmieniono sposób prezentowania dokumentów powiązanych. Na zakładce [Nagłówek] dokumentu PZI zamiast pola, w którym prezentowany był numer utworzonej FAI dodano przycisk, za pomocą którego wyświetlana jest lista wygenerowanych dokumentów FAI.

Ta sama możliwość jest dostępna na zakładce dokumentu PKI gdzie wyświetlane są powiązane FKI.

Również okno dokumentów powiązanych zostało dostosowane tak aby prezentowane były wszystkie powiązane FAI i FKI.