Dotacja na informatyzację FESL 1.8 – Śląskie

Nabór wniosków 28.03.2024 – 08.05.2024

Kwota dofinansowania:

Ogólny budżet przeznaczony na konkurs to 15 000 000,00 euro (66 750 000,00 PLN) Minimalna wartość dofinansowania, o którą będą mogli ubiegać się Wnioskodawcy wynosi 500 000,00 PLN. Maksymalna wartość dofinansowania 6 000 000,000 PLN.

Poziom dofinansowania Intensywność wsparcia wyniesie do 85% kosztów netto inwestycji – prawdopodobnie de minimis.

Dla kogo:

Głównym celem działania jest wprowadzenie wysokospecjalistycznych rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwach z kategorii MŚP. W wyniku realizacji projektu będą mogły one wprowadzić procesy związane z cyfryzacją i automatyzacją procesów biznesowych. Podmiotami uprawnionymi do otrzymania wsparcia w ramach przedmiotowego działania będą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Podmioty te muszą realizować i utrzymać w okresie trwałości projekt na terenie Województwa Śląskiego.

W celu zapewnienia, że udzielone wsparcie będzie służyło rozwojowi Województwa Śląskiego, przedsiębiorstwo musi prowadzić działalność gospodarczą na terenie Województwa Śląskiego na dzień podpisania umowy o dofinansowanie – weryfikacja będzie się odbywać na podstawie wpisu do CEIDG/KRS na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

Beneficjent ma obowiązek zastosowania zasady n+1 w odniesieniu do okresu realizacji projektów. Oznacza to, że od chwili podpisania umowy o dofinansowanie Beneficjent musi zrealizować projekt ujęty we wniosku o dofinansowanie w ciągu jednego roku. W szczególnych przypadkach Instytucja Organizująca Nabór może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu z uwzględnieniem możliwego maksymalnego terminu ponoszenia wydatków kwalifikowalnych. Działanie jest skierowane do przedsiębiorstw produkcyjnych, jak i usługowych, z możliwością preferencji projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa produkcyjne.

Wymagania wstępne:

• Przedsiębiorstwa aplikujące w ramach naboru muszą nieprzerwanie funkcjonować na moment złożenia wniosku na rynku co najmniej 3 lata. Data rozpoczęcia działalności gospodarczej wynika z wpisu do CEIDG lub z dokumentu potwierdzającego formę prawną przedsiębiorstwa.

• W ramach działania wspierane będą inwestycje mające na celu wprowadzenie zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego poprzez nabycie wysokospecjalistycznych narzędzi ICT. Jako element każdej inwestycji możliwe jest także wdrożenie rozwiązań podnoszących poziom cyberbezpieczeństwa danego podmiotu, w szczególności nabycie niezbędnych narzędzi informatycznych wraz z oprogramowaniem. Nie ma możliwości wsparcia projektów dotyczących wyłącznie. cyberbezpieczeństwa

• W ramach działania wsparcie nie będzie udzielane na inwestycję w infrastrukturę szerokopasmową.

Działanie będzie realizowane z uwzględnieniem zasad horyzontalnych (pozytywny wpływ na niepełnosprawnych typu WCAG oraz pozytywny wpływ na środowisko)

Koszty kwalifikacyjne:

zakup nowych środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego, wspierających rozwój działalności gospodarczej w kierunku cyfryzacji i Przemysłu 4.0,

wartości niematerialne i prawne, w postaci specjalistycznego oprogramowania w celu wprowadzenia rozwiązania cyfrowego/technologicznego do działalności przedsiębiorstwa,

usługi szkoleniowe dotyczące podnoszenia kompetencji i umiejętności przedsiębiorstw niezbędnych w procesach transformacji (cross-financing).

do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie.

Zapraszamy do kontaktu w sprawie dofinansowania.