Łączenie pozycji dokumentów źródłowych na dokumencie (W)AWD

W konfiguracji na definicji dokumentu AWD znajduje się parametr „Łącz pozycje dokumentów źródłowych”, który w wersji Systemu 2023.2 został obsłużony na dokumentach (W)AWD.  

Po jego ustawieniu łączone są subelementy dokumentów źródłowych tak, aby na jednym elemencie znalazły się wszystkie subelementy dotyczące tej samej partii towaru oraz typu dokumentu źródłowego. W przypadku dokumentów, na których łączenie nie obowiązuje (parametr nie jest ustawiony), nie są łączone subelementy pobrane z dokumentu źródłowego, czyli każdy subelement na dokumencie magazynowym jest jednocześnie osobnym elementem. To czy System uwzględnia algorytmy łączenia/nie łączenia pozycji, to na dokumencie (W)AWD wyświetlany jest parametr o analogicznej nazwie, jak w definicji dokumentu. 

1.Są trzy możliwości jego ‘ustawienia’: 

  • Parametr jest widoczny i zaznaczony – oznacza, że subelementy podlegają łączeniu, 
  • Parametr jest widoczny i nie zaznaczony – oznacza, że subelementy nie podlegają łączeniu, 
  • Parametr nie jest widoczny – oznacza działanie jak dotychczas, czyli łączenie dla wszystkich przypadków nie występuje (jest losowe, jak opisano powyżej). Wpływ działania parametru na dokumentach (W)AWD przy wykonywaniu różnych operacji w Systemie. 

2. Podczas generowania dokumentu (W)AWD z zamówień lub z dokumentów z modułu Produkcja źródłowymi elementami są pozycje na tych dokumentach. Każda z pozycji przy generowaniu tworzy osobną dostawę i wówczas ma znaczenie ustawienie parametru Łącz pozycje dokumentów źródłowych na (W)AWD: 

  • Jeśli nie ma nastąpić łączenie, wówczas każdy subelement jest osobną pozycją dokumentu, 
  • Jeśli ma nastąpić łączenie pozycji, to subelementy zostają pogrupowane po partii, czyli powstaje tyle pozycji, ilu partiom są one przypisane. 

Przykład 

Dokument ZZ-153/23 z pozycjami na ten sam towar: 

– 10 szt. partia: 153 

– 10 szt. partia: 351. 

I kolejny dokument ZZ-169/23 z pozycją na powyższy towar: 20 szt. partia: 351. 

Generujemy do obu dokumentów ZZ jeden wspólny dokument (W)AWD. 

Jeśli nie ma być łączenia pozycji, to powstanie dokument z osobnymi pozycjami dla każdej pozycji ZZ: 

– 10 szt. partia: 153  z ZZ-153/23 

– 10 szt. partia: 351  z ZZ-153/23 

– 20 szt. partia: 351  z ZZ-169/23 

Jeśli ma nastąpić łączenie pozycji, to powstanie dokument z pozycjami: 

– 10 szt. partia: 153  z  ZZ-153/23 

– 30 szt. patia: 351 z ZZ-153/23 i ZZ-169/23. 

Podczas generowania dokumentu (W)AWD z danego typu dokumentów handlowych źródłowymi elementami są subelementy tych dokumentów. Każdy subelement dokumentu handlowego tworzy osobny subelement na dokumencie magazynowym i wówczas ma znaczenie ustawienie parametru Łącz pozycje dokumentów źródłowych na (W)AWD: 

-Jeśli nie ma nastąpić łączenie, wówczas każdy subelement jest osobną pozycją dokumentu, 

-Jeśli ma nastąpić łączenie pozycji, to subelementy zostają pogrupowane po partii, czyli powstaje tyle pozycji, ilu partiom są one przypisane. 

  • Podczas generowania dokumentu z paczek lub wysyłek, jako źródłowe mogą wystąpić zarówno zamówienia, jak i dokumenty handlowe. Mamy więc do czynienia z opcją mieszaną, gdzie źródłowymi są pozycje z zamówień oraz subelementy dokumentów handlowych. W tym przypadku łączenie jest wykonywane z dodatkowym uwzględnieniem typów dokumentów, czyli osobno będą powstawały pozycje o tej samej partii dla zamówień, a osobno dla każdego z typów dokumentów handlowych. 
  • Podczas dołączania do dokumentu (W)AWD różnych pozycji z dokumentów źródłowych (zamówień lub dokumentów handlowych) ma znaczenie ustawienie parametru Łącz pozycje dokumentów źródłowych na (W)AWD: 

-Jeśli nie ma nastąpić łączenie, wówczas każdy subelement ze źródłowego będzie osobną pozycją dokumentu, 

-Jeśli ma nastąpić łączenie pozycji, to każdy dołączany subelement ze źródłowego zostanie dołączony do pozycji ze zgodną partią i zgodnym typem dokumentu źródłowego. 

  • Podczas przenoszenia subelementów z dokumentów źródłowych (zamówień, dokumentów z modułu Produkcja lub dokumentów handlowych) z listy ‘Do wydania’ na górę ma znaczenie ustawienie parametru Łącz pozycje dokumentów źródłowych na (W)AWD: 

-Jeśli nie ma nastąpić łączenie, wówczas każdy przenoszony subelement ze źródłowego będzie osobną pozycją dokumentu, 

-Jeśli ma nastąpić łączenie pozycji, to każdy przenoszony subelement ze źródłowego zostanie dołączony do pozycji ze zgodną partią i zgodnym typem dokumentu źródłowego. 

  • Łączenie nie występuje nigdy dla pozycji dodawanych z ręki, czyli takich bez dokumentu źródłowego. Wówczas każda dodawana pozycja stanowi osobny rekord na (W)AWD, nawet jeśli dotyczy partii, która na dokumencie już występuje.