KSEF – wysyłka faktur wg schematu FA(2)

Z dniem 1 września 2023 roku zaczęła obowiązywać struktura logiczna FA(2) faktury ustrukturyzowanej. Obsługa tego schematu została udostępniona w Comarch ERP XL już w wersji 2023.2.1. Natomiast w najnowszej wersji Comarch ERP XL, czyli 2024.0 oprócz adaptacji nowego schematu FA(2) obsłużone zostało wysyłanie kolejnych danych do KSeF w ramach tej struktury.

Aby móc wysyłać faktury zgodnie z obowiązującą strukturą, należy
w konfiguracji systemu, na zakładce KSeF w parametrze  Schemat faktury wskazać wartość FA(2). W kreacji nowej bazy oraz w konwersji istniejącej bazy do wersji 2024.0 schemat ten jest ustalany automatycznie.

Nowości dotyczące KSEF w Comarch ERP XL 2024.0:

1. Uporządkowanie zasad identyfikacji nazw podmiotów podczas wysyłki do KSeF.

Pomiędzy schematami FA(1) i FA(2) dokonana została zmiana zasad przesyłania nazwy Nabywcy, Odbiorcy oraz Płatnika. Zgodnie ze schematem FA(2) wysyłana jest ona w ten sam sposób niezależny od rodzaju podmiotu (podmiot gospodarczy/osoba fizyczna). Nie ma już więc potrzeby dzielenia nazwy na imię i nazwisko, ani honorowania dodatkowych atrybutów, jak to było czynione dotychczas.

2. Uporządkowanie zasad identyfikacji adresów podmiotów podczas wysyłki do KSeF.

Pomiędzy schematami FA(1) i FA(2) nastąpiły zmiany w sposobie wysyłania danych adresowych Podmiotów – odtąd wysyłane są w jednym wspólnym polu w następującej kolejności: ulica wraz z numerem domu
i numerem lokalu, kod pocztowy, miejscowość, województwo, gmina, powiat. W przypadku miejscowości bez nazw ulic użytkownicy powinni stosować jedną z poniższych zasad definiowania adresu:

 • Kontrolkę Ulica pozostawić pustą, natomiast w kontrolce Miasto podać zarówno nazwę miejscowości jak i numer domu i lokalu,
 • Numer domu i lokalu wpisać w kontrole Ulica, ale poprzedzić ją nazwą miejscowości.

3. Obsługa pola GTIN i GTINZ elementów faktury/zamówienia podczas wysyłki do KSeF

Obsłużone zostały pola GTIN i GTINZ, w których wysyłany jest EAN towaru.

 • Pole GTIN obsługiwane jest podczas wysyłki faktur sprzedaży oraz korekt faktur sprzedaży i wypełniane numerem EAN elementu faktury.
 • Pole GTINZ obsługiwane jest podczas wysyłki faktur zaliczkowych
  i wypełniane numerem EAN elementu zamówienia. Sposób identyfikacji numeru EAN zależny jest od ustalonej opcji
  w Konfiguracja/KSeF/Podczas eksportu wysyłaj/Ilość/cenę dla jednostki:
 • Jeżeli ww. opcja ustawiona jest na pomocnicza i na elemencie użyto jednostki pomocniczej, wtedy wysyłany jest EAN przypisany do tej jednostki pomocniczej towaru. Jeżeli jednostka pomocnicza nie ma przypisanego EAN, wtedy wysyłany jest Kod u kontrahenta z karty Odbiorcy zgodnego z kontrahentem głównym na dokumencie. Jeżeli natomiast na elemencie nie została użyta jednostka pomocnicza, wówczas poszukiwany jest EAN jednostki podstawowej tj. EAN z karty towaru, a jeżeli go tam nie zdefiniowano, wtedy Kod u kontrahenta 
  z karty Odbiorcy, o ile nie przypisano na niej żadnej jednostki.
 • Jeżeli ww. opcja ustawiona jest na podstawowej wówczas wysyłany jest EAN jednostki podstawowej, a jeżeli go  nie zdefiniowano, wówczas Kod u kontrahenta z karty Odbiorcy, o ile nie przypisano na niej żadnej jednostki.

4. Zmiany w obsłudze sekcji Dodatkowy Opis

Do tej pory w sekcji Dodatkowy Opis wysyłany był opis z nagłówka dokumentu oraz opisy z poszczególnych elementów dokumentu, o ile w Konfiguracji/KSeF włączono parametr: Podczas eksportu wysyłaj/Opis elementu. W wersji 2024.0 funkcjonalność wysyłania opisu z nagłówka dokumentu i elementów dokumentu została rozbudowana o atrybuty przypisane czy to do nagłówka dokumentu, czy to do danego elementu faktury. Atrybuty te jednak muszą wcześniej zostać oznaczone parametrem KSeF.