Rozwój funkcjonalny metody kasowej

Rozwój funkcjonalny metody kasowej po stronie zakupu w Comarch ERP XL 2019.1

W najnowszej wersji programu Comarch ERP XL producent rozwinął wcześniej wprowadzona funkcjonalność metody kasowej po stronie zakupu o nowe parametry zarówno po stronie samych dokumentów jak i rejestru VAT.

Zmiany na dokumencie Faktury zakupu na zakładce VAT

Na dokumentach na których zaznaczono parametr metoda kasowa na zakładce Vat na dolnej liście na której prezentowane są tzw. Pozycje wtórne( powstałem na podstawie rozliczeń) producent umożliwił prezentacje kopii rekordów pierwotnych. Kwoty z tych rekordów ulegają modyfikacji czyli są pomniejszane o kwoty wygenerowanych rekordów wtórnych. Stanowi zatem odzwierciedlenie stanu podatku VAT który pozostał do rozliczenia na danym dokumencie.

Obok parametru Powiązane  MK dodano nowe parametry do wyboru z rozwijanej listy:

  • Rozliczone : parametr domyślnie wybrany. Ogranicza listę do pozycji wtórnych
  • Nierozliczone :ogranicza listę do kopii pozycji pierwotnych, prezentujących kwoty podatku VAT do rozliczenia. Rekordy wyświetlane są w kolorze szarym (wtórne w kolorze czarnym). W przypadku gdy płatności zostaną całkowicie rozliczone, kopie pozycji wtórnych prezentowane są w kwotach 0,00.
  • Wszystkie :prezentacja pozycji wtórnych oraz kopii pozycji pierwotnych.

Dodawanie, usuwanie pozycji wtórnych, dodanych „z ręki” (odznaczony parametr Wg rozliczenia) umożliwiono z poziomu listy zawężonej do pozycji „wtórnych” (wybrana opcja Rozliczone). Dla opcji Nierozliczone, Wszystkie, przyciski Dodaj oraz Usuń są nieaktywne.

 

Zmiany na liście rejestrów VAT Zakupu

Na listach rejestrów VAT typu zakup, w miejsce czeku Metoda kasowa wprowadzono sekcję o tej samej nazwie. W ramach sekcji udostępniono dwa  rozwijane parametry o nazwach:

Metoda kasowa  która została podzielona na trzy parametry:

  • Nieistotne – opcja domyślna, prezentująca wszystkie pozycje tabeli VAT, bez względu na to, czy na dokumencie wybrano parametr Metoda kasowa, czy też nie.
  • Tak – prezentująca pozycje tabeli VAT powiązane z dokumentami, na których wybrano parametr Metoda kasowa.
  • Nie – prezentująca pozycje tabeli VAT, powiązane z dokumentami, na których nie wybrano parametru Metoda kasowa.

Pozycje która podzielona została na 4 parametry:

  • Wg rozliczenia – prezentacja pozycji wtórnych, utworzonych automatycznie na podstawie rozliczenia/kompensaty płatności

  • Ręczne – prezentacja pozycji wtórnych utworzonych ręcznie przez użytkownika systemu.

  • Nierozliczonych – tj. do pozycji prezentujących kwoty pozostające do rozliczenia (kopie rekordów pierwotnych)

  • Nieistotne – opcja domyślna. Prezentacja wszystkich pozycji tabeli VAT, powiązanych z dokumentami, na których wybrano parametr Metoda kasowa.

Wprowadzono także zależność pomiędzy sekcja Metoda Kasowa a parametrem Płatności która charakteryzuje się tym że jeśli dla opcji Metoda kasowa zostanie wybrany parametr Tak to dezaktywowany jest parametr płatności. W pozostałych przypadkach parametr dotyczy płatności jest nieaktywny.

Zachowano natomiast dotychczasowa zależność pomiędzy rodzajem transakcji a metod kasowa i parametr jest dostępny tylko po wybraniu rodzaju transakcji kraj.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu:

tel. 34 322 56 56

biuro@erpserwis.net