Comarch ERP XL 2020.1 zmiany w obszarze logistyki

W najnowszej wersji programu Comarch ERP XL producent oprogramowania wprowadził kilka zmian w obszarze szeroko pojętej logistyki. Zmiany te zostaną opisane poniżej w niniejszym artykule.

Ustalanie symboli PKWiU towarów na podstawie kodów CN

W poprzedniej wersji systemu (2020.0) została wprowadzona możliwość generowania kodów CN na podstawie symboli PKWiU.

Na najnowszej wersji została wprowadzona odwrotna funkcjonalność tj. możliwość ustalenia towarom i wzorcom towarowym symboli PKWiU w oparciu o kody CN.

Funkcja ta dostępna jest z poziomu modułu administratora w funkcjach specjalnych:

Po jej wywołaniu System dokonuje przypisania/aktualizacji symbolu PKWiU na towarach i wzorcach towarów, na podstawie przypisanego do nich kodu CN. Zależnie od wybranej przez Użytkownika opcji w oknie Ustalanie PKWiU towarów na podstawie CN operacja dokonywana jest dla Wszystkich towarów/wzorców, które mają przypisany kod CN, bez względu na to, czy miały one przypisany dotąd PKWiU czy też nie, lub Tylko towarów/wzorców bez przypisanych PKWiU, czyli wyłącznie dla tych towarów/wzorców, które go dotąd nie miały. Jeżeli dla danego kodu CN istnieje wiele symboli PKWiU, wówczas System przypisuje do karty towaru 1-wszy z nich, prezentując stosowne ostrzeżenie. Jeżeli przypisywanego jw. symbolu PKWiU towaru nie było dotąd w Systemie, wówczas System dodaje go do listy PKWiU.

Dla opisywanej funkcjonalności udostępniona została usystematyzowana informacja dotycząca efektów wykonywanych informacji :

 • Informacja o nierozpoznanych kodach CN tj. przypadkach, gdy zdefiniowany w Systemie kod CN nie znajduje się wśród kodów wyszczególnionych w arkuszu z kluczem powiązań
 • Informacja o przypadkach niejednoznacznych tj. takich, w którym jednemu kodowi CN odpowiada wiele symboli PKWiU
 • Informacja o tych przypadkach, w których dokonano jednoznacznej identyfikacji powiązania (jeden kod CN odpowiadający danemu symbolowi PKWiU).

Informacje te mają szczególne znaczenie dla wątpliwych przypadków, które użytkownik powinien wyjaśnić i samodzielnie zaktualizować. W związku z tym okno nie jest samoczynnie zamykane ( nie można tego ustawić w konfiguracji), użytkownik musi zamknąć je sam:

Uwzględnianie PW  w JPK_MAG

Zgodnie z informacją zawartą w broszurze dotyczącej struktury JPK dla obrotu magazynowego (JPK_MAG), w sekcji PZ, dotyczącej dokumentów przychodu, potwierdzających zwiększenie stanów magazynowych należy ująć m.in. dokumenty przyjęcia wewnętrznego PW.

W związku z powyższym, w wersji 2020.1 Systemu w pliku JPK_MAG, w sekcji PZ uwzględnione zostały dokumenty PW oraz ich korekty PWK. Zasady ujęcia tych dokumentów są podobne do tych, które obowiązują dla dokumentów PZ/PZK. W danej deklaracji JPK_MAG ujmowane są PW/PWK, dla których spełnione są poniższe warunki:

 • Dokument zatwierdzony, z ustaloną wartością dostawy
 • Data dokumentu zawarta w okresie, za który sporządzana jest deklaracja
 • Jeżeli jako kryterium daty na formularzu JPK_MAG wskazano datę operacji, wówczas przez ww. datę należy rozumieć datę przyjęcia PW/ datę wydania PKW
 • Jeżeli jako kryterium daty na formularzu JPK_MAG wskazano datę dokumentu, wówczas przez ww. datę należy rozumieć datę wystawienia PW/PKW
 • Dokument dotyczy magazynu, dla którego sporządzana jest deklaracja JPK_MAG

Poszczególne informacje dotyczące dokumentów PW/PWK ustalane są w identyczny sposób, jak dla innych dokumentów tej sekcji. Wyjątek w tym zakresie stanowi informacja o Dostawcy, ustalana w następujący sposób:

 • Dla dokumentów PW/PWK na których wprowadzono kontrahenta – nazwą tego kontrahenta
 • Dla dokumentów PW/PWK bez kontrahenta – nazwą Podmiotu sporządzającego JPK_MAG

Kolorystyczne wyróżnianie elementów OS/ZS z ceną poniżej marży minimalnej

W wersji 2020.1 na liście elementów oferty sprzedaży i zamówienia sprzedaży wprowadzono kolorystyczne wyróżnianie kolumny Lp tych elementów OS/ZS, które nie spełniają warunku marży minimalnej względem ostatniej ceny zakupu. Obowiązują w tym zakresie identyczne zasady, jak dla podobnej funkcjonalności dostępnej już od wielu wersji na dokumentach handlowych sprzedaży:

 • Wielkość osiągniętej marży kontrolowana jest w odniesieniu do ostatniej ceny zakupu towaru, niezależnie od rodzaju ceny bazowej wskazanej w kontrolce Marża minimalna wyliczana wg ceny definicji dokumentu
 • Uwzględniana jest procentowa marża minimalna zdefiniowana na karcie towaru
 • Ww. kolorowanie dokonywane jest wyłącznie dla Operatora z prawem Widzi ceny zakupu
 • Powyższe jest niezależne na ustawienie parametru Nie pozwalaj sprzedawać poniżej marży minimalnej na definicji dokumentu.

Dodatkowo zmienione zostało formatowanie numerów Lp, odtąd prezentowane są w formacie 5-znakowym np. 00001, 00002 zamiast 1, 2 itp. Pozostawienie dotychczasowego formatu mogłoby spowodować, że ww. kolorowanie byłoby niezauważalne dla Użytkowników. Po wprowadzeniu zmiany w formatowaniu tej kolumny zachowana jest w tym zakresie spójność z dokumentami handlowymi.