Comarch ERP XL 2020- Zmiany w obszarze logistyki

Na początku lutego producent oprogramowania forma Comarch wypuściła najnowszą wersję programu 2020. W wersji ten zostało wprowadzonych kilka zmian w obszarze logistyki które zostaną opisane poniżej.

Informacja o dokumentach źródłowych na ZWM/AWD

W opisywanej wersji producent wprowadził zmiany w obszarze dokumentów magazynowych AWD/ZWM, których głównym celem było wprowadzenie dokładniejszych informacji dotyczących dokumentów źródłowych, zawartych w kolumnie do dokumentu na liście dokumentów magazynowych.

Zmiany te objęły poniższe zagadnienia:

  • Zmiany w zakresie łączenia różnych typów dokumentów źródłowych na AWD/ZWM

Ww. zmiany mają charakter porządkowy. W zakresie łączenia subelementów źródłowych przyjęto zasady, pozwalające na dalsze „fakturowanie” takiego dokumentu magazynowego, jak również umożliwiające kontrolę typu dokumentu handlowego, właściwego dla danego typu subelementu źródłowego.

  • Zmiany w zakresie zapisywania wskazania na dokument źródłowy w nagłówku AWD/ZWM

Jeżeli dokument AWD/ZWM dotyczy jednego konkretnego dokumentu źródłowego, wówczas w jego nagłówku zapisywany jest jego identyfikator. Jeżeli AWD/ZWM stanowi dyspozycję pochodzącą z wielu różnych dokumentów, wówczas w nagłówku AWD/ZWM zapisywane jest jedynie typ dokumentu źródłowego, o ile jest on zgodny. Zasada ta jest zachowana zarówno bezpośrednio po wygenerowaniu dokumentu AWD/ZWM z dokumentu/wielu dokumentów, jak i po dokonaniu operacji dołączenia/odłączenia dokumentu źródłowych.

  • Zmiany zasad wypełniania kolumny Do dokumentu

Kolumna Do dokumentu na liście dokumentów magazynowych wypełniana jest wg poniższych zasad:

■ Jeżeli AWD/ZWM dotyczy jednego konkretnego dokumentu, wówczas w ww. kolumnie prezentowany jest ten dokument

 ■ Jeżeli AWD/ZWM dotyczy wielu zamówień, wówczas kolumna wypełniona jest wartością Lista zamówień

■ Jeżeli AWD/ZWM dotyczy wielu zleceń, wówczas kolumna wypełniana jest wartością Lista zleceń

■ Jeżeli AWD/ZWM dotyczy wielu dokumentów handlowych lub dokumentu handlowego i zamówienia/zlecenia, wówczas kolumna wypełniana jest wartością Lista dokumentów

■ Jeżeli AWD/ZWM nie jest związany z żadnym dokumentem, wówczas kolumna wypełniana jest wartością Niezwiązany.

  • Prezentowanie w tooltipie kolumny Do dokumentu informacji o dokumentach źródłowych

Dla kolumny Do dokumentu listy dokumentów magazynowych udostępniony zostanie tooltip, w którym prezentowane są kolejne dokumenty źródłowe, z którymi związanych jest dany dokument. Funkcjonalność ta została udostępniona głównie z myślą o dokumentach magazynowych „z wielu”. Użytkownik oprócz dotychczasowej informacji o dokumentach źródłowych dostępnej z formatki AWD/ZWM ma ją również bezpośrednio na liście, po ustawieniu kursora na danym dokumencie magazynowym:

Zmiana dostawy na (s)FZK/FRK W opisywanej wersji na dokumentach (s)FZK/FRK oraz PZK/PKK towarzyszących takim korektom udostępniona została możliwość dokonywania przez Użytkownika samodzielnej zmiany dostawy, z jakiej ma nastąpić zwrot towaru. Aby to zrobić to należy ustawić kursor na danym subelemencie i użyć przycisku Zmień dostawę:

Informacja o dokonaniu podmiany dostawy, czy to przez System w przypadku wyprzedaży dostawy oryginalnej, czy to samodzielnie przez Użytkownika jest stosownie prezentowana na ww. korektach spinaczy elementów:

Anulowanie dokumentu handlowego realizującego wiele zamówień bez anulowania magazynowego

Do wersji 2020 jeżeli dokument handlowy sprzedaży realizował wiele zamówień, wówczas podczas jego anulowania System anulował również dokument magazynowy z nim związany. Sprawiało to użytkownikom szereg problemów, którzy często chcieli anulować wyłącznie dokument handlowy, wydanie bowiem zostało zarejestrowane w sposób prawidłowy. W wersji 2020.0 ww. niedogodność została usunięta. W opisywanej wersji możliwe jest anulowanie takiego dokumentu bez konieczności jednoczesnego anulowania dokumentu magazynowego WM/ZWM, wystarczy pozostawić wyłączony parametr jak niżej:

Po więcej informacji zapraszamy do ERP Serwis

34 322 5656

sekretariat@erpserwis.net

zobacz również: